Strandskydd

En stenig strand

Generellt gäller strandskydd 100 meter vid medelvattenstånd från strandlinjen ut i vattenområdet och på land, vid alla kuster, sjöar och vattendrag.

I Härnösands kommun är strandskyddet utökat till 200 meter på samtliga öar som Lungön och Åbordsön dock med undantag av Härnön och Hemsön, där strandskyddet är 100 meter. Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete under 2014 att se över beslutade områden med 200 m samt att på vissa sträckor utvidga strandskyddet till 200 m längs kusten.

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader.
  • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten för bebyggelse som t ex schaktning, trädfällning eller anläggning av väg.
  • Utföra anläggning eller anordning varigenom mark tas i anspråk och försvårar eller hindrar allmänhetens tillgänglighet till stranden. Ingreppen får heller inte försämra livsvillkoren för växter och djur. Exempel på sådana åtgärder är bryggor, pirar, grillplatser, upplag av sprängsten, trädgårdsland.
  • Utföra andra åtgärder som försämrar livsvillkoren för växter och djur.

Detta betyder att det generellt är förbjudet att bygga eller anlägga inom strandskyddszonen.  

Syftet med strandskyddet

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.  

Ansökan om strandskyddsdispens

Kommunen kan i vissa fall meddela dispens med undantag från bestämmelserna om den sökande kan visa att det finns särskilda skäl till dispens från strandskyddetPDF (pdf, 82.7 kB).

Beslut om dispens

Beslut om en eventuell strandskyddsdispens fattas av Samhällsnämnden.  Avgiften för en beviljad eller avslagen dispens är 4450 kr som är beslutad av Kommunfullmäktige.

Ett arbete pågår under 2014 hos Regeringen för att se över strandskyddslagstiftningen på eventuella förändringar. 

Kontakt
Monika Bertgren
Planekolog
Telefon: 0611 - 34 81 07

Dela |
Hitta rätt