Arbete och integration

Målet med integration är lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Då behövs en samhällsgemenskap som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla, oavsett bakgrund, kan vara delaktiga i och medansvariga för.

I arbetet med integration för barn och unga blir därför frågor om förskola, skola och fritid centrala delar av hur bra integrationen ska fungera. Här är också frågor som individers och familjers möjlighet till bra boende, förutsättningar för försörjning och delaktighet i samhället viktiga.

Samhället bör präglas av etnisk och kulturell mångfald. Det är viktigt att motverka skillnader i levnadsvillkor mellan olika grupper. Risken för att segregation uppstår är stor, ett aktivt arbete för integration och mångfald är därför av största betydelse.

På några decennier har Sverige genom invandring blivit ett land präglat av kulturell och etnisk mångfald. Mer än 900 000 personer är födda utomlands. Av dessa har mer än 40 % varit bosatta i Sverige 20 år eller mer. Ytterligare ca 800 000 är födda i Sverige och har åtminstone genom den ena av sina föräldrar även rötter i ett annat land.

Läs mer om arbete och integration