Målsättning

Våra värdegrundsord:

  • Mångfald – ta tillvara på allas olikheter och förmågor.
  • Lustfyllt lärande - väcka barnens nyfikenhet och viljan att lära.
  • Trygghet - en förutsättning för lärande.

Verksamhet

Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet och miljöer som bjuder in barnen till lek, väcker nyfikenhet och där barnen får möta nya utmaningar.

På vår förskola arbetar vi med lyhördhet, respekt och omtanke för varandra. Det gör vi för att varje barn och vårdnadshavare ska uppleva en trygg, lärorik och rolig tid med oss.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och erbjuder varierade aktiviteter för barnen, både inne och utomhus. På förskolan får barnen möjligheter till olika utmaningar där deras fantasi och förmågor ses som viktiga utgångspunkter. Barnen får möta olika former av skapande så som sång och musik, rörelse och konstruktion m.m. De får även möta programmering och digital teknik i olika former, samt utforska kemi och fysik med enkla experiment.

Leken är viktig för barnets språkutveckling. I leken utvecklar barnen sin sociala kompetens, samarbetsförmåga, språk och fantasi. Alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen takt.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. 

DUAP-dagar

Förkortningen DUAP står för Dokumentation, Utvärdering, Utveckling, Analys och Planering.

I vårt verksamhetsområde har alla arbetslag på respektive förskola en DUAP–dag.  Varje arbetslag blir avlöst av våra medarbetare i Teamet en gång i månaden. Vi använder tiden till att dokumentera och utvärdera vår verksamhet. Genom att analysera dokumentationer och reflektera över vad vi gjort med barnen kan vi få syn på deras lärande och planera hur vi ska gå vidare i våra olika projekt.  Vår förskolechef och pedagogista finns med under en del av dagen för att hjälpa oss vidare i att utveckla vår pedagogiska verksamhet. 

En bild som visar vilka frågar man tar upp: Hur blev det?, Var är vi?, Hur gör vi? Vart ska vi?

Följande utvecklingsområden ska genomsyra dagen:
Förhållningssätt, Organisation, Lärmiljöer              

Pedagogistans roll och uppdrag

Att värna de demokratiska värdena genom att sammanlänka värdegrundsfrågor, styrdokument, teorier och litteratur med den vardag pedagogerna befinner sig i tillsammans med barnen. Bevaka hur dessa värden genomsyrar verksamheten.

Att i samarbete med skolledningen utveckla den pedagogiska verksamheten. Tillsammans med förskolecheferna hålla i övergripande delar såsom organisation och arbetssätt, stödja pedagogerna i kvalitetsredovisningar och lokala arbetsplaner.

Att driva lärgrupper/utvecklingsgrupper, t.ex. Pedagogiska rådet, workshops på Regnbågen. Hålla sig a´jour i den senaste forskningen, Ta fram litteratur och fortbildningsområden som är aktuella.

Att ta emot barngrupper, arbetslag och studiebesök i regnbågen.

Att delta i nätverket Förskoleforum i kommunen. Samverka med andra Pedagogistor och inspirera till möten förskolor emellan och till ökad samverkan med föräldrar och övriga samhället.

Att delta på arbetslagens reflektionstid, arbeta för en reflekterande kultur, ställa frågor, vara tankeväckare, igångsättare, ge nya infallsvinklar, uppmuntra och stödja pedagogerna. Ser till att tid och fokus hålls, att allas röst blir hörd och att minnesanteckningar skrivs, förvaras och följs upp.

Särskilt ansvara för att tillsammans med övriga pedagoger;

Bevaka att lärprocesser synliggörs och fortgår, genom att verksamheten och projekten, observeras, reflekteras, genomförs och utvärderas med hjälp av pedagogisk dokumentation. Dokumentationer och miljön ska visa vilket lärande som pågår på förskolan.

Arbeta för att den pedagogiska verksamheten struktureras efter det pedagogiska året.
Ständigt reflektera kring barnens miljö och möjlighet att mötas, uppleva, förundras, undersöka och utveckla olika uttryckssätt och reflektionsformer genom de ”100 språken”.

Stödja ett gemensamt utforskande hos barn, föräldrar och pedagoger genom arbete med undersökningsbara projekt. Hjälpa till att begränsa, fördjupa, analysera, sammanfatta och gå vidare.

Reflektera kring vårt förhållningssätt, arbetssätt, vår barnsyn, kunskaps- och lärandesyn.

Att vårdnadshavare får ta del av 4 verksamhetsbrev/år som även arkiveras på förskolan i kvalitetssäkringspärmen samt digitalt.