Planer och dokumentation

Förskolorna måste också arbeta förebyggande, dels mot kränkande behandling, dels mot diskriminering och trakasserier. Alla förskolor måste också ha ett målinriktat arbetssätt för att aktivt främja barnens lika rättigheter och möjligheter.

Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk; diskrimineringslagen och skollagen. Förskolan ska ta fram två planer varje år, en till varje regelverk. Planerna kan sedan sammanföras till en så länge de uppfyller kraven från båda lagarna. Sörgårdens förskola har valt att göra en plan.