Vision och verksamhetsidé

Vision

Alla i vår verksamhet ska i varje möte och i varje aktivitet reflektera över vilken påverkan de har på individnivå och gruppnivå samt på miljön.

Verksamhetsidé


Att se varje barns speciella talanger, särskilda behov och eget sätt att lära.
Kunskap och insikt om arbetsmiljöns betydelse för barns lärande. Vi arbetar med helheter och sammanhang. Vi hämtar innehållet för arbetet i närheten, i verkligheten. Vi låter skapande och undersökande arbete vara en arbetsmetod.

Idén är grundad i vår fasta tro och övertygelse om alla barns förmåga och vilja lära sig. Tro och tillit till varje barns speciella talanger, särskilda behov och egna sätt att lära. Tro och vetskap om all miljös betydelse för barns lärande.

Skolans idé anger vår värdegrund. Det är den grund och inställning alla omfattar. Idén ger konsekvenser i bemötande, handling och arbetssätt i vardagen. Vi arbetar med helheter, teman och sammanhang. Vi hämtar innehållet i arbetet i närheten, verkligheten. Vi låter skapande och undersökande arbete vara en arbetsmetod.

Vi låter alla sinnen vara verksamma i det egna lärandet.

  • Vi bejakar barnens initiativförmåga.
  • Vi arbetar tillsammans i olika åldrar.
  • Vi ser på leken som ett eget meningsfullt lärande.
  • Vi låter barnen få och ta ansvar för det egna lärandet.
  • Vi ser till att barnen får tid att tänka i lugn och ro reflektera göra klart
  • vara noga så att man kan
  • vara stolt över det man gör.

Det här är vår gemensamma värdegrund, men vi tror på mångfald i inriktning och uttryck. Därför finns både likheter och olikheter mellan husen.