Vision och verksamhetsidé

Vision

Alla i vår verksamhet ska i varje möte och i varje aktivitet reflektera över vilken påverkan de har på individnivå och gruppnivå samt på miljön. Olika är normen. Ju mer vi värderar och uppskattar varandra, desto bättre blir vi var och en.

Verksamhetsidé


Att se varje barns speciella talanger, särskilda behov och eget sätt att lära.
Kunskap och insikt om arbetsmiljöns betydelse för barns lärande. Vi arbetar med helheter och sammanhang. Vi hämtar innehållet för arbetet i närheten, i verkligheten. Vi låter skapande och undersökande arbete vara en arbetsmetod. För oss hör rörelse och lärande ihop därför arbetar vi med pulshöjande aktiviteter som exempelvis morgonpuls.

Idén är grundad i vår fasta tro och övertygelse om alla barns förmåga, och viljan att lära sig. Tro och tillit till varje barns speciella talanger, särskilda behov och egna sätt att lära. Tro och vetskap om all miljös betydelse för barns lärande.

Idén ger konsekvenser i bemötande, handling och arbetssätt i vardagen.

Vi låter alla sinnen vara verksamma i det egna lärandet.

Skolans värdeord är glädje, mod, fantasi och framtidstro.