Skolinspektionen nöjd med Hälledalsskolans åtgärder

Flicka med klassrum i bakgrunden.

Hälledalsskolan har gjort de insatser som krävs för att avhjälpa de brister som Skolinspektionen tidigare påtalat. Skolinspektionen avslutar därmed sin tillsyn.

Det var i höstas som Skolinspektionen gjorde en inspektion och påtalade brister inom områdena Undervisning och lärande, Extra anpassningar och särskilt stöd, Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt Bedömning och betygssättning.

Skolinspektionen konstaterar nu att skolan har åtgärdat bristerna inom de tre första områdena och gör bedömningen att bristen inom området Bedömning och betygssättning kommer att avhjälpas. Det sistnämnda handlar om att elever och vårdnadshavare ska ges information om elevers kunskapsutveckling i musik.

– Hälledalsskolans ledning och personal har gjort en intensiv och medveten arbetsinsats under våren, så vi är mycket glada över att få det här beslutet. Nu kan vi gå vidare och fortsätta jobba med kvalitetsutveckling både i Hälledal och på alla andra skolor, säger Gunnel Selling Norell, verksamhetschef för grundskolans F-6.