Ditt ansvar som fastighetsägare

Östanbäcken

Det är mycket att stå i på den egna tomten och fastigheten. Då är det lätt att glömma att det finns några meter till som behöver tas om hand. För vi har ett gemensamt ansvar för den kommunala marken utanför din fastighet.

Kommunen via sin gatuentreprenör ansvarar för barmarksskötsel och vinterväghållning på de flesta av Härnösands gator, cykel- och gångbanor.  Det är ditt ansvar att se till att gångbanan eller utrymme för gångtrafiken utanför din tomtgräns hålls i det skick som rimligen kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet. Skottning av snön på gångbanan/trottoaren/gångbaneutrymmet sköter kommunen via gatuentreprenören, för närvarande Svevia.

När det snöar och är halt

Då måste du sanda eller grusa för att undvika olyckor. Kommunen tillhandahåller sandningssand gratis för detta ändamål. Om gatuentreprenören plogar upp snö så att det täcker hela den trottoar som du ska sköta, så ska du sanda delen utanför trottoaren "gångbaneutrymmet", om inte sanden från gatan täcker detta område. Men tänk på att skotta upp hål i vallen så att du kan få din tidning och post och att dina sopor kan hämtas. Håll tak och hängrännor fria från snö och is. Röj bort snömassor och istappar från taket så att det inte faller ner på dem som passerar intill din fastighet. Om snö och is fallit ner på gångbaneutrymme från din fastighet är det ditt ansvar att skyndsamt forsla bort snön/isen.

Städning och ogräs

Barmarksansvaret för din del av gångbana/trottoar/gångbaneutrymme sträcker sig över hela året, även under vintern när det inte ligger någon snö. Tänk särskilt på att kratta bort höstlöven, att ta upp sand eller grus på våren och att hålla rent från skräp och ogräs. Sanden/gruset får inte sopas ut i gatan. Ta bort löv och grenar, som kan täppa till gatubrunnen, så att regnvatten kan rinna ner.

Häckar och träd

Häckar och träd som växer intill gång- och körbanor riskerar att skymma sikten för dem som går, cyklar eller kör bil. Barn är extra utsatta eftersom de är små till växten och inte syns bakom till exempel en hög häck. Förvuxna träd och häckar kan också göra det svårt att nå din brevlåda eller soptunna, så därför är det viktigt att se till att buskar och träd blir klippta och beskurna.

Läs mer i broschyren Klipp häcken - du kan rädda livPDF (pdf, 1.3 MB)

Skyltar, markiser med mera

Markiser, flaggor, juldekorationer, banderoller och skyltar får inte sättas upp
så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en
körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande
som är vänd mot offentlig plats.

Störningar på fastighetsmark

All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden. Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september.

Grävning i allmän platsmark kräver tillstånd av kommunen. Kom även ihåg att få kablar och ledningar utsatta för att minimera risker med avgrävningar.

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.