Nedgrävning av häst

Nya regler om nedgrävning av häst 2015
Från och med 1 februari 2015 krävs inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att gräva ner döda hästar, men precis som tidigare gäller kravet på att du måste följa kommunens anvisningar och de krav EU-lagstiftningen ställer. Mer information om lagstiftningen som berör nedgrävning av häst finns på Jordbruksverkets webbplats.länk till annan webbplats

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare, men hästar kan grävas ner på en annan plats om man följer kommunens anvisningar.

Nedgrävningen ska ske där riskerna för miljön minimeras och inte medför risker för vatten, mark, växter och djur eller leda till lukt. Det är således inte bara smittskyddet som ska beaktas, utan även miljöaspekterna.

Tänk på följande vid val av plats:

Val av plats ska uppfylla nedanstående kriterier och ske på sådant djup att djur hindras från att gräva upp kadavret:

  • Kontrollera noggrant att ingen dricksvattenbrunn finns i strömningsriktningen (nedströms). Nedgrävning får ej ske inom vattenskyddsområde.
  • Välj plats som innebär ett avstånd på ca 100 m från närmaste vattentäkt, sjö, bäck eller annat vattendrag. Skyddsavståndet beror på jordart. Platsen ska väljas så att det inte finns risk för förorening av vattentäkt, grundvatten, vattendrag, sjö eller hav.
  • Håll 100 meters avstånd till bostadshus.
  • Väldränerad jord, där hästen inte får hamna under grundvattenytan.
  • Marken bör vara plan, sluttningar bör helst inte användas vid nedgrävning. Den grav som grävs bör vara så djup att djurkroppen kan täckas med minst 1,5 m jord. Detta innebär att för en normalstor häst bör graven vara ca 2-3 m bred och 2,5-3 m djup. Lösa jordlager ska finnas under djurkroppen. Graven ska täckas med jord så att det bildas en svag ås över graven och jorden ska packas så att inga rovdjur kan gräva upp kadavret.
  • Hästen får inte grävas ned i gödselstack.

Om något är oklart eller om ni har andra funderingar, kontakta Samhällsförvaltningen.

Faktablad: "Nedgrävning av häst"PDF (pdf, 67.6 kB)