Radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i berggrunden och i vissa byggnadsmaterial. Radon syns inte och det enda sättet att få veta om din bostad har förhöjda radonhalter i inomhusluften är att mäta.

Undersökningar har visat att det finns ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lungcancer. Risken att få lungcancer av radon är störst om den som bor i ett radonhus även är rökare och bor i huset under en lång tid. Radonhalten i en bostad kan sänkas på flera olika sätt beroende på källan. Till exempel kan en förbättrad ventilation minska radonhalterna där strålningen kommer från byggnadsmaterialet (oftast blåbetong).

Riktvärde för radonhalt i bostäder

Riktvärdet för radongashalt i bostäder är 200 Bq/m3 (Bequerel per kubikmeter) inomhusluft. Riktvärdet gäller för alla bostäder. Enligt riksdagens miljökvalitetsmål "God bebyggd miljö" ska alla bostäder uppfylla riktvärdet för radongashalt på 200 Bq/m3 senast år 2020.

Radonmätning

Att mäta radonhalten i inomhusluft är mycket enkelt. Den vanligaste metoden för mätning av radon i inomhusluften är att använda så kallade spårfilmsdosor.

Vanligtvis bör du mäta under perioden 1 oktober till 30 april.

När bör mätningen göras
För alla bostäder gäller att mätningen ska göras under de delar av året då du måste värma upp huset (eldningssäsongen), det vill säga från oktober till och med april. Mätperioden ska vara minst två men helst tre månader för att få ett årsmedelvärde. Du och din familj ska leva precis som vanligt under tiden som en sådan långtidsmätning pågår. Kortare indikerande mätningar kan du också göra under andra tider på året.Vanligtvis bör du mäta under perioden 1 oktober till 30 april.

Var ska du mäta?
Som fastighetsägare uppmanas du att mäta radonhalten i de av dina fastigheter som innehåller bostäder eller offentliga lokaler.

För flerfamiljshus gäller att samtliga bostäder som har markkontakt (utan underliggande källare) ska kontrollmätas. Därutöver bör mätning göras i minst en lägenhet per plan, totalt ska minst 20 procent av lägenheterna som inte har markkontakt kontrollmätas.

Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

För skolor och förskolor finns andra riktlinjer för mätning. Kontakta Härnösands kommun för mer information om någon av dina fastigheter innehåller denna typ av lokaler eller om du har frågor kring radonmätningar i flerfamiljshus. 

Läs mer:
Boverketlänk till annan webbplats
Strålsäkerhetsmyndighetenlänk till annan webbplats