Information om bygglov

Bygglov är ett skriftligt tillstånd att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar. Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver också bygglov.

När krävs bygglov eller anmälan? Här är några exempel:

  • Inglasad altan eller balkong.
  • Veranda som är över 1,2 meter från marken till golvet.
  • Upplag.
  • Plank och murar.
  • Skyltar.
  • Containrar.
  • Tält och husvagnar för en längre tid.
  • Ta upp ett nytt fönster.
  • Att byta kulör på  flerbostadshus.

För att kommunen ska kunna ge bygglov måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Vilka de är framgår av reglerna i plan- och bygglagen och av bestämmelserna i den detaljplan som gäller för området där du vill bygga.

Utanför detaljplanerat område det vissa åtgärder som inte kräver bygglov- mer om det här till vänster.

För att få börja med byggnadsarbetena ska du ha fått ett startbesked från kommunen.

Arbete med byggnad
Foto: Nils Nordung

Ska du bygga nära vatten?

Din planerade åtgärd kan innebära att du behöver söka dispens från strandskyddet. Mer information under fliken här till vänster.

Ny detaljplan eller ändra en befintlig?

Om det krävs en ny detaljplan eller ändra en befintlig för att få bygglov, måste du börja med en skriftlig ansökan om planbesked.. Mer information under rubriken "Samhällsplanering"

Gamla ritningar till ditt hus

Kontakta oss så kan vi hjälpa till att leta efter det du söker!

I samhällsnämndens ritningsarkiv finns bygglovsritningar och bygglovshandlingar för en hel del av byggnaderna i kommunen.

Du kan få enkla kopior på ritningarna eller beställa kopior som är skalenliga. De beställda skalenliga ritningarna debiteras enligt prislista.

Vad kostar ett bygglov

Bygglovavgiften beror på flera olika faktorer bland annat byggnadsyta och om det stämmer med detaljplanen. 
Många gånger kan avgiften fastställas först när ärendet är beslutat. Fråga din handläggare så kan du få ungefärlig uppgift på kostnaden för just ditt byggprojekt.

Handläggare för byggärenden

Namn

Telefon

Thomas Lindström

0611-34 81 16

Birgitta Persson

0611-34 80 80

Sara Sjöberg

0611-34 81 52