Kontrollplan, kontrollansvarig (KA)

Kontrollplan

Kontrollplanen fungerar som en säkerhet för dig som byggherre att den färdiga byggnaden kommer att uppfylla samhällets krav. Det är den kontrollansvariges (KA) uppgift att se till att kontrollplanen följs, men det är du som byggherre som har det fulla ansvaret för att byggnadsprojektet uppfyller samhällets krav.
Du som byggherre ansvarar för att det finns ett förslag till kontrollplan men vanligtvis hjälper KA till med detta. Det ska presenteras för oss på det tekniska samrådet och därefter beslutar vi om kontrollplanen. 

Vad innehåller en kontrollplan?
I kontrollplanen beskrivs vad som ska kontrolleras under byggprojektet och hur det ska gå till. 

Vad som ska ingå i en kontrollplan varierar från fall till fall på grund av många olika faktorer men detta är grundläggande:

 • Vilka kontroller som ska utföras och vad de avser.
 • Vem som ska göra kontrollerna.
 • Vilka anmälningar som ska göras till Samhällsnämnden.
 • Vilka arbetsplatsbesök som Samhällsnämnden bör göra och när besöken bör ske.
 • Förekomst av farligt avfall.
 • Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.
 • Vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till oss.

När byggnadsarbetet är klart ska kontrollplanen skrivas under av den kontrollansvarige. Därefter ska den skickas in till oss tillsammans med de intyg och relationsritningar som angivits i kontrollplanen för att få slutbesked.
I planen står även vilka intyg, bestyrkanden och övriga handlingar som ska lämnas in till samhällsnämnden. Allt för att kontrollera att byggprojekt följer lagstiftningen och överensstämmer med bygglovet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Kompetensinsatser gällande ny plan och bygglag.pdföppnas i nytt fönster 64.1 kB
PDF Plan och byggförordning - 31 mars 2011.pdföppnas i nytt fönster 103.7 kB

Kontrollansvarig (KA)

För nästan alla bygg-, mark- och rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig, KA. Den kontrollansvarige har samma funktion som tidigare kvalitetsansvarige, men arbetsuppgifterna är mer omfattande.

En KA kontrollerar och bestyrker att ett bygge utförs enligt myndigheternas krav.  Alla som ska agera som kontrollansvarig efter den 1 januari 2013 ska  vara certifierad. Till dess finns övergångsbestämmelser, se info till vänster.

Det är byggherren som ska utse kontrollansvarig för bygget.

Innan beslut om bygglov ges ska det finnas en godkänd Kontrollansvarig.   

Den kontrollansvariges uppgift är att:

 • Bistå byggherren med kunskap.
 • Kontrollera att den kontrollplan som byggherren upprättat följs under byggprojektet.
 • Skriftligen lämna ett utlåtande till Samhällsnämnden som underlag för slutbeskedet.
 • Se till att alla handlingar som ska inlämnas till Samhällsnämnden verkligen har lämnats in.

För att få verka som kontrollansvarig ska den personen vara:       

 • Certifierad enligt Boverkets föreskrift KA 4.
 • Fristående från byggprojektet. En entreprenör får inte verka som kontrollansvarig för egna entreprenader.

Den kontrollansvarige ska närvara vid:    

 • Tekniskt samråd.
 • Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.
 • Slutsamrådet.

En kontrollansvarig krävs vanligtvis inte för följande åtgärder:

 • Små ändringar av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Uthus, garage och andra små byggnader.
 • Byte av fasad- eller takmaterial, såvida det inte rör en särskilt värdefull byggnad.
 • Måla om, såvida det inte rör en särskilt värdefull byggnad.
 • Andra fasadändringar, såvida det inte rör en särskilt värdefull byggnad.
 • Skyltar och ljusanordningar.

Samhällsnämnden bedömer om det behövs KA eller inte för dessa mindre byggnadsprojekt.

Kontrollansvarig får inte vara samma person som entreprenören
En kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som bygger. Det betyder att entreprenören kan inte samtidigt vara KA. En KA ska hjälpa byggherren att ta fram en kontrollplan för bygget och även vid ändringar eller rivningar hjälpa till med att se över om det kan finnas något farligt avfall i rivningsmassorna som till exempel PCB, kvicksilver, asbest eller något annat farligt.

Blankett för anmälan av kontrollansvarig finns här till höger.

Om det blir fel
Om KA ser att det blir fel och att man avviker från kontrollplanen ska detta rapporteras till byggherren och vid behov även meddelas Samhällsnämnden.

Delta vid tekniska samråd och besök på arbetsplatsen
KA ska även medverka vid det tekniska samrådet och vid byggnadsinspektörens besök på arbetsplatsen.

Dokumentation om arbetsplatsbesök och utlåtande vid slutsamråd
I fortsättningen ska KA dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde inför slutbeskedet.
Inför slutsamrådet ska KA också skriva ett utlåtande över alla sina iakttagelser.

Det är väl värt att anlita en ambitiös KA eftersom han eller hon kan förhindra att onödiga fel görs på bygget. Ett felaktigt arbetsutförande kan stå byggherren dyrt.