Bygglov

Bygglovsprocessen
Beställning av kartunderlag
Ansökan
Granskning
Bygglov
Byggsamråd
Byggstart
Slutsamråd
Färdigställande/Slutbevis

Efter granskning fattar samhällsnämnden ett beslut. Beslutet kommer att delges dig, fastighetsägaren (om du inte själv är det) och eventuellt andra berörda så snart som möjligt.  

Beroende på ärendets storlek tas beslut i samhällsnämnden eller av tjänsteman som har fått ett särskilt bemyndigande att kunna besluta på delegation.

Beslutet kommer också att kungöras i post- och inrikes tidningar och meddelas dina grannar. Tidigast fyra veckor efter kungörelsen och tre veckor efter det att du tagit emot beslutet vinner beslutet laga kraft.

Ett beviljat bygglov/ besked om tillstånd gäller i 5 år men förfaller efter 2 år om inte arbetet påbörjats.
När du fått ditt beslut om bygglov måste tekniskt samråd hållas innan arbetena kan påbörjas.

I enkla ärenden får du startbesked direkt i bygglovet.

Det framgår i ditt bygglovsbeslut om samråd är nödvändigt och vart du ska vända dig för att boka tid för samråd.
 
Klicka på pilarna till höger för mer information om bygglovsprocessen.