Granskning

Bygglovsprocessen
Beställning av kartunderlag
Ansökan
Granskning
Bygglov
Byggsamråd
Byggstart
Slutsamråd
Färdigställande/Slutbevis

När din ansökan är inlämnad kan handläggningstiden variera mycket beroende på ärendets art. Det tar alltid längre tid om förslaget innebär en avvikelse från gällande detaljplanebestämmelser. Du ska få ett besked inom tio veckor från det att ansökan är komplett.
Beroende på ärendets storlek tas beslut i samhällsnämnden eller av tjänsteman som har fått ett särskilt bemyndigande att kunna besluta på delegation.

Ärendets gång:

1. Din ansökan/ anmälan registreras hos samhällsförvaltningen. Den får då ett diarienummer som följer ärendet.

2. Om ansökan/ anmälan, inte har tillräcklig hög kvalité eller är komplett, kommer du att skriftligen uppmanas att inkomma med kompletterande handlingar/ uppgifter. Har dessa inte inkommit inom angiven tid kommer ärendet att avskrivas, det vill säga läggas ner och returneras till dig.

3. Vi granskar normalt din ansökan inom två veckor efter att den kommit in och när ansökan bedöms vara komplett skickas ett mottagningsbevis till dig . Du får då besked om när ditt bygglov bedöms vara klart. Under granskningen kontaktas du av handläggaren om det kommer upp några frågor.
I vissa fall, om du till exempel ansöker om en åtgärd som inte överensstämmer med gällande detaljplanen för området, så kommer dina grannar att få möjlighet att yttra sig och de har ungefär
två veckor på sig att svara.

4. Andra sakägare får i vissa fall möjlighet att yttra sig, till exempel om din ansökan berör trafiksäkerheten.

5. Sedan fattas ett beslut om bygglov. Beslutet skickas till dig så snart som möjligt.

6. När du fått ditt beslut om bygglov ska det vanligtvis hållas ett så kallat tekniskt samråd. Detta samråd ska hållas innan byggstart och i normalfallet ska byggherren och den som utsetts till kontrollansvarig delta på detta samråd. När alla erforderliga handlingar inkommit och efter det tekniska samrådet kan ett startbesked utfärdas. I enkla ärenden ges startbesked direkt i bygglovet. Om åtgärden påbörjas utan att samhällsnämnden gett startbesked kommer en byggsanktionsavgift att tas ut .

Handläggningstider
Observera att följande rimliga tider gäller från det att en komplett och fullständig ansökan lämnats in och under förutsättning att föreslagna åtgärder kan godkännas. Om ärendet måste tas upp i samhällsnämnden kan det i vissa fall ta längre tid, i så fall får du meddelande om det.

Enklare åtgärder som till exempel mindre fasadändringar som stämmer med detaljplanen behandlas normalt inom tre veckor.

Planenliga ärenden som stämmer med detaljplanen behandlas normalt inom fem veckor.

Mindre avvikelse från detaljplanen behandlas normalt inom åtta veckor.

Tips på vad du själv kan göra:

  • Kontakta oss i ett tidigt skede för att få besked om möjligheten att genomföra ditt bygge
  • Ta hänsyn till tomten och omgivningen när du väljer hustyp
  • Informera dina grannar om det du vill bygga. (Kommunen sköter utskicket till berörda grannar när samtliga handlingar är kompletta)
  • Lämna in ansökan/anmälan i god tid med fackmässigt gjorda handlingar
  • Redovisa en avloppslösning som uppfyller kraven enligt Miljöbalken, om det inte finns kommunalt avlopp
  • Utse en kvalitetsansvarig före tekniska samrådet.

 
Klicka på pilarna till höger för mer information om bygglovsprocessen.