Startbesked

Bygglovsprocessen
Beställning av kartunderlag
Ansökan
Granskning
Bygglov
Byggsamråd
Byggstart
Slutsamråd
Färdigställande/Slutbevis

Ett startbesked krävs för att få börja bygga
En av de största förändringarna i nya plan - och bygglagen, PBL, är att byggherren måste få ett startbesked, innan bygget startar.

Det kan stå dig dyrt att påbörja en åtgärd
Om arbetena påbörjas innan startbeskedet beviljats ska en byggsanktionsavgift tas ut. Det kostar dig minst ett halvt prisbasbelopp.

Samhällsnämnden måste godkänna att bygget får påbörjas
Att byggherren får ett startbesked innebär att Samhällsnämnden har godkänt att en eller flera åtgärder får påbörjas eftersom nämnden har bedömt att dessa kommer att uppfylla de krav som ställs på en byggnads egenskaper. Startbeskedet kan innehålla särskilda villkor.

Kontrollplanen måste fastställas
Genom startbeskedet fastställer Samhällsnämnden den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna utifrån det som kommit fram i det tekniska samrådet eller i handläggningen av ärendet.

Startbesked  för alla lov och anmälningsärenden
Start- och slutbesked behövs även för mark- och rivningsåtgärder, eldstäder och övriga anmälningspliktiga åtgärder.

Samhällsnämnden kan vägra att skriva ut ett startbesked.
Det kan till exempel hända om byggherren, trots Samhällsnämndens påpekande, inte vill ändra en teknisk lösning som inte kommer att kunna uppfylla Boverkets föreskrifter.

Ett vägrat startbesked kan naturligtvis överklagas.

I mycket enkla ärenden kan startbesked lämnas direkt i bygglovet. Då innehåller lovet även en enkel kontrollplan.

Ett villkor för att få starta bygget kan vara att ditt lov vunnit laga kraft. När du uppfyllt eventuella villkor och fått startbesked kan du börja bygga.

Arbetsplatsbesök
Under byggets gång kommer handläggaren för ditt bygglov på ett arbetsplatsbesök. Detta besök protokollförs och den kontrollansvarige ska vara med vid besöket.
 

Vatten och avlopp

Om du ska installera privat avlopp ska du söka tillstånd om detta till Samhällsnämnden. Tillstånd för privat avlopp ska finnas innan bygglov kan beviljas.

Om du ska ansluta till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet ska du kontakta Härnösands Energi och Miljö AB på telefon: 0611 - 55 75 00.

Utstakning

När det krävts utstakning i samrådet och markarbetena är gjorda är det dags att ta kontakt med kommunens kart- och mätavdelning för utstakning av byggnaden.