Tekniskt samråd

Bygglovsprocessen
Beställning av kartunderlag
Ansökan
Granskning
Bygglov
Byggsamråd
Byggstart
Slutsamråd
Färdigställande/Slutbevis

När bygglov beslutats och innan du får starta bygget krävs ett startbesked. I de flesta fall krävs ett tekniskt samråd innan du får startbesked vilket byggherren kallar till.
Om det krävs tekniskt samråd framgår det av bygglovsbeslutet.
 
Till det tekniska samrådet ska byggherren, den som anmälts som kontrollansvarig och eventuella andra kallas. Vid vissa enkla ärenden krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd. Däremot behöver du alltid ett startbesked för att få påbörja bygget.

Tekniskt samråd innebär en genomgång av ärendet där man tillsammans tittar på hur du uppfyller de tekniska kraven, hur bygget planerats och så vidare.

Om bygget inte bedöms klara alla krav vid tekniska samrådet får bygget inte starta.

Vid det tekniska samrådet ska en genomgång göras av:
Inför mötet ska du som byggherre skicka in ett förslag till kontrollplan, som du med hjälp av din kontrollansvarige har tagit fram. Till Samhällsnämnden ska du även skicka in tekniska handlingar som krävs för prövning av startbesked. Exempel är konstruktionsritningar, brandskyddsbeskrivning med mera. 
 
Exempel på punkter som tas upp på det tekniska samrådet:

• Arbetets planering och organisation.
• Byggherrens förslag till kontrollplan och övriga handlingar.
• Inventering av farligt avfall (vid en rivningsåtgärd).
• Behov av Samhällsnämndens arbetsplatsbesök eller andra tillsynsåtgärder.
• Behov av byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd.
• Behov av utstakning.
• Behov av ytterligare handlingar.

I kontrollplanen ska utöver uppgifter om kontroller, intyg och anmälningar även redovisas vem som ska göra kontrollerna, vad som ska kontrolleras och även mot vad kontrollerna ska göras, samt vilka arbetsplatsbesök som Samhällsnämnden ska göra. Vidare ska det finnas uppgifter om vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur detta avfall och annat ska tas hand om.

Andra krav som kan prövas i bygglovet, är till exempel, tillgängligheten som kan behöva följas upp i det tekniska samrådet.

Samhällsnämnden kommer att skriva protokoll från mötet.
 
Ett nytt moment i den nya plan och bygglagen är att du inte får börja bygga eller riva innan Samhällsnämnden har fattat beslut om ett startbesked.
 
Vid en nybyggnation av en- eller tvåbostadshus och fritidshus krävs färdigställandeskydd samt 10-årig byggfelsförsäkring enligt lagen om byggfelsförsäkring. Även vid tillbyggnad av bostäder samt fritidshus kan krav på byggfelsförsäkring gälla.

När behövs en kontrollansvarig, KA ?

För nästan alla bygg-, mark- och rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig, KA. Den kontrollansvarige har samma funktion som tidigare men arbetsuppgifterna är mer omfattande. Det behövs inte alltid en KA för en liten tillbyggnad av ett småhus eller för ett garage, uthus eller liknande, men Samhällsnämnden kan även bedöma att det behövs vid sådana åtgärder.

Kontrollansvarig får inte vara samma person som entreprenören
En kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som bygger. Det betyder att entreprenören kan inte samtidigt vara KA.
En KA ska hjälpa byggherren att ta fram en kontrollplan för bygget och även vid ändringar eller rivningar hjälpa till med att se över om det kan finnas något farligt avfall i rivningsmassorna som till exempel PCB, kvicksilver, asbest eller något annat farligt.

Den viktigaste uppgiften för KA blir ändå att se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

Blankett för anmälan av kontrollansvarig finns här till höger.

Om det blir fel
Om KA ser att det blir fel och att man avviker från kontrollplanen ska detta rapporteras till byggherren och vid behov även meddelas Samhällsnämnden.

Delta vid tekniska samråd och besök på arbetsplatsen
KA ska även medverka vid det tekniska samrådet och vid byggnadsinspektörens besök på arbetsplatsen.

Dokumentation om arbetsplatsbesök och utlåtande vid slutsamråd
I fortsättningen ska KA dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde inför slutbeskedet.
Inför slutsamrådet ska KA också skriva ett utlåtande över alla sina iakttagelser.

Det är väl värt att anlita en ambitiös KA eftersom han eller hon kan förhindra att onödiga fel görs på bygget. Ett felaktigt arbetsutförande kan stå byggherren dyrt.