Så här gör du en bygglovansökan

Här ser du vilka blanketter och papper som kan behövas när du ansöker om bygglov och andra lov.

Ta hjälp av våra exempel på bygglovshandlingar, vi har hjälpt dig med ritningsexempel och att fylla i blanketten rätt!

Bygglovansökan består av:

  • Ansökningsblankett
  • Fasad-, sektion- och planritningar i skala 1:100, gärna två exemplar
  • Situationsplan (tomtkarta) i skala 1:500, gärna två exemplar
  • Kontrollplan
  • Anmälan av kontrollansvarig för bygget
Planritning tillbyggnad

Ritning: Björn Westin

Beroende på vilken åtgärd du söker bygglov för kan handlingar komma att variera.

De byggnadsåtgärder som kräver din grannes medgivande löser du enklast genom att berörda grannar godkänner den ritning som bifogas i bygglovsansökan. Signatur, namnförtydligande och fastighetsbeteckning. Det ska framgå vad grannen intygar till exempel avstånd till tomtgräns.

På ledningskollen.se kan du enkelt få uppgift på om det finns ledningar eller annat i marken som du bör känna till inför ditt planerade bygge. Du hittar länken här till höger.

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov gör du på samma blankett och du hittar den här till höger.

Handläggningstiden börjar när allt är inlämnat

I bygglovansökan ska alla ritningar innehålla fastighetsbeteckning och skala, samt vara måttsatta. Ritningarna kan vara i pappersformat eller PDF-fil. Det är bra om du lämnar in kompletta ansökningshandlingar med fackmannamässigt gjorda ritningar för då kan vi behandla din ansökan snabbare. I normala ärenden ska din ansökan bli besvarad inom tio veckor, men oftast snabbare.

Lämna eller skicka in din ansökan till samhällsförvaltningens byggavdelning.

Kontrollansvarig

Vid bygglovansökan ska den som står för bygget föreslå en kontrollansvarig, som kallas KA
Den som ska vara KA ska vara certifierad för detta.

Under en övergångsperiod fram till 2012 kan även en KA godkännas som:

1. har en oberoende ställning till den som bygger och
2. har tillräcklig kunskap och
3. har godkänts som KA i kommunen för andra byggobjekt tidigare, det vill säga innan 2 maj 2011

Det krävs alltid ett startbesked för att få börja bygga.

Vid samrådet ska KA visa en kontrollplan som talar om hur kontrollen av projektet ska ske.

Och ett slutbesked för att få flytta in

När kontrollplanens krav uppfyllts ska det hållas ett slutsamråd på plats. Därefter kan ett slutbesked utfärdas och man kan börja använda byggnaden.

Ny anslutning till befintligt enskilt avlopp? Kontrollera med miljöhandläggare hur du ska göra.

Här hittar du exempel på bygglovansökningar:
Nybyggnation av bostadshusPDF (pdf, 1.3 MB)
Tillbyggnad av bostadshusPDF (pdf, 1.7 MB)
Nybyggnation av carport och förrådPDF (pdf, 1.1 MB)

När får du besked?

När din ansökan kommer till kommunen skickar vi besked till dig som säger om ansökan är komplett eller om den måste kompletteras.

När ansökan är komplett ska kommunen ge dig ett beslut inom tio veckor. Om ditt ärende är komplicerat kan handläggningen förlängas med ytterligare tio veckor.

I de flesta fall är det en handläggare på byggavdelningen som beslutar om ditt bygglov så kallat delegationsbeslut. I mer komplicerade bygglovärenden och i ärenden om förhandsbesked och strandskydd är det samhällsnämnden som fattar beslut. Nämnden sammanträder en gång var femte vecka