Strandskydd

En stenig strand

Generellt gäller strandskydd 100 meter vid medelvattenstånd från strandlinjen ut i vattenområdet och på land, vid alla kuster, sjöar och vattendrag.

I Härnösands kommun är strandskyddet utökat till 200 meter längs några delsträckor av kusten.

Kartblad för utvidgat strandskydd Härnösands kommun, norra delen. Se röd markering som visar var 200 meters strandskydd gäller.

Kartblad för utvidgat strandskydd Härnösands kommun, södra delen. Se röd markering som visar var 200 meters strandskydd gäller.

Webbutbildning om strandskydd

Syftet med utbildningen är öka förståelsen för strandskyddets syften och gällande regelverk. Webbutbildning om strandskyddlänk till annan webbplats

Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att:

  • Uppföra nya byggnader.
  • Utföra grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten för bebyggelse som t ex schaktning, trädfällning eller anläggning av väg.
  • Utföra anläggning eller anordning varigenom mark tas i anspråk och försvårar eller hindrar allmänhetens tillgänglighet till stranden. Ingreppen får heller inte försämra livsvillkoren för växter och djur. Exempel på sådana åtgärder är bryggor, pirar, grillplatser, upplag av sprängsten, trädgårdsland.
  • Utföra andra åtgärder som försämrar livsvillkoren för växter och djur.

Detta betyder att det generellt är förbjudet att bygga eller anlägga inom strandskyddszonen.  

Syftet med strandskyddet

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på land och i vattnet.  

Ansökan om strandskyddsdispens

Kommunen kan i vissa fall meddela dispens med undantag från bestämmelserna om den sökande kan visa att det finns särskilda skäl till dispens från strandskyddetPDF (pdf, 82.7 kB).

Beslut om dispens

Beslut om en eventuell strandskyddsdispens fattas av samhällsnämnden. Avgiften för dispens som beviljas eller avslås är 4670 kr / 6792 kr.
Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige.

Kontakt
Monika Bertgren
Planekolog
Telefon: 0611 - 34 81 07