Svartbygge, olovligt byggande

Börja aldrig bygga utan bygglov. Det kan bli väldigt dyrt och du kan dessutom bli tvungen att riva det du har byggt.

Ring oss, vi hjälper dig
På samhällsförvaltningen hjälper vi dig i ditt byggplanerande och ser över vilka eventuella lov du behöver.
Att bygga något som kräver bygglov, utan ett beviljat lov, kallas för olovligt byggande eller svartbygge. Att bygga utan bygglov medför sanktionsavgifter och kan bli en dyr historia. Dessutom riskerar man att bli tvungen att riva alltihop om samhällsnämnden bedömer att de inte kan bevilja lov i efterhand.

Byggsanktionsavgifter 
Om någon har byggt utan lov kommer en byggsanktionsavgift att tas ut. Även om lov beviljas i efterhand kommer sanktionsavgiften att tas ut. Byggsanktionsavgiftens storlek beror delvis på hur stor din överträdelse är (läs mer i plan- och byggförordningen SFS 2011:338). Byggsanktionsavgiften tas ut av den som var ägare till fastigheten när överträdelsen begicks, den som begick överträdelsen eller har fått fördel av överträdelsen.

Byggsanktionsavgift ska tas ut bl.a. när:

  • en byggnad eller anläggning uppförts utan lov.
  • en tillbyggnad gjorts utan lov.
  • en byggnad ändrats för en annan användning utan lov.
  • en byggnad rivits utan lov.
  • en skylt eller ljusanordning uppförts utan lov.
  • markåtgärder utförts utan lov.
  • anmälan inte lämnats för anmälningspliktig åtgärd.
  • en åtgärd påbörjats utan startbesked.
  • en byggnad eller anläggning tagits i bruk utan slutbesked.

Några räkneexempel
Bygger du en garagebyggnad på 40 m² utan bygglov, men får ett bygglov beviljat i efterhand kan du få betala ca 43 000 kr i stället för 3 000 kr. Bygger du ett uterum på 25 m² utan bygglov, men får ett bygglov beviljat i efterhand kan du få betala ca 38 000 kr i stället för 6 000 kr. OBS! Taxan varierar en del beroende på eventuella detaljplanebestämmelser med mera. Avgifterna är endast exempel vid ett normalt ärende.

Lov i efterhand 
Ibland kan man bli beviljad bygglov i efterhand. Om samhällsnämnden bedömer att det är troligt att man får lov för det man byggt, kan nämnden ge fastighetsägaren möjlighet att inom en viss tid ansöka om lov.

Beslut om rättelse 
Om samhällsnämnden inte kan bevilja bygglov i efterhand beslutar de om så kallad rättelse. Det kan innebära att den olovliga byggnaden eller tillbyggnaden måste rivas. Om byggnaden tas bort behöver du inte betala byggsanktionsavgift..  

Har du en byggnad utan bygglov eller har du byggt ditt hus annorlunda än medgivet bygglov?
Ansök i efterhand om bygglov för de byggnader du har och för de ändringar du gjort. Kom ihåg att utan bygglov får ditt hus fel taxeringsvärde och det kan bli bekymmer vid försäljning av fastigheten.
Saknas slutbevis och i vissa fall en byggfelsförsäkring kan det även bli problem med eventuella försäkringar.