Vad får jag bygga utan bygglov?

Kom ihåg att prata med din granne även om dina byggplaner inte kräver bygglov. Ska du bygga något som inte kräver bygglov men det hamnar närmare tomtgränsen än 4,5 meter så behöver du ha grannens medgivande. Ta det skriftligt och spara i huspärmen!

Bygglovsskiss Boverket

Friggebodar

Du behöver inget bygglov för att sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, i bostadshusets omedelbara närhet.

Friggebodsregler:

  • Boden får inte vara hopbyggd med en annan byggnad.
  • Den totala byggarean av alla friggebodar på tomten utan krav på bygglov, får inte vara mer än 15 m².
  • Taknocken får vara högst 3 meter från marken.
  • Placering närmare tomtgräns än 4,5 meter, kräver ett skriftligt godkännande från berörda grannar.

Friggebodsreglerna gäller endast för villor, parhus, friköpta radhus och fritidshus. En friggebod kan inte vara det första huset på en tomt som senare ska bebyggas med bostadshus.

Reglerna gäller inte för hyreshus, bostadsrättsföreningar och verksamheter. ”Friggebodsrätten” begränsas inte av planbestämmelser (till exempel "prickmark"), men om fastigheten ligger inom strandskyddsområde krävs tillstånd enligt miljöbalken.   

Måla om, byta fasad eller takmaterial

Du får färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på en- och tvåbostadshus utan bygglov, om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Färgbyte på hyreshus kräver vanligtvis bygglov.

Staket, plank och spaljéer

  • Staket upp till 1,10 m över mark är bygglovfritt. Allt över den nivån räknas som plank och kräver bygglov.
  • Plank och murar lägre än 1,80 m som finns inom 3,60 m från huset, är bygglovsfritt. Om du vill placera dem närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste du ha ett skriftligt godkännande från berörda grannar. (Gäller endast för villor, parhus, friköpta radhus och fritidshus)
  • Spaljéer med mer än 50% luft eller ett stängsel av typen Gunnebo kräver inte bygglov.
  • Skyddade uteplatser med staket, plank eller mur inom 3,6 meter från bostadshuset är bygglovsfritt. Muren eller planket får inte var högre än 1,8 meter och inte vara närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Murar och markarbeten

Väsentlig ändring av marknivån kräver bygglov. En "väsentlig ändring" är när man ändrar marknivån mer än 0,5 meter. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet och att du ska klara av att hålla markvattnet på din egen tomt. Även en liten ändring av marknivån kan beröra din granne så prata med grannen innan du sätter igång!
Murar högre än 0,5 meter kräver bygglov. Muren kan vara fristående eller mot den ena sidan fylld med jord och stenmassor. Inom 3,6 meter från bostadshuset får du anordna skyddade uteplatser med en mur. 

Altaner

Altaner utan väggar eller tak kräver bygglov om "golvet" blir högre upp än ca 1,2 m från marken. Hör av dig till byggavdelningen om du blir tveksam!

Skärmtak

Skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer behöver inget bygglov om de tillsammans inte har en area på över 15 m2. Om du vill placera skärmtak närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste du ha tillåtelse från berörda grannar. Tillåter inte grannarna byggnationen kan du ansöka om bygglov för att få ärendet prövat.

Glasade uterum

Glasade uterum kräver bygglov. Utanför detaljplanerat område och utanför samlad bebyggelse kan det vara bygglovsfritt. Ring Byggavdelningen och rådgör.
Fristående uterum, med eller utan glas, av typen lusthus är bygglovfria om de kan räknas som friggebodar (se rubriken Friggebod).

Pool

Pool kräver inte bygglov. Om du förändrar marknivåerna på din tomt i samband med poolbygget kan du behöva bygglov för markarbeten och eventuella murar (se Markarbeten och murar).
Bygger du in poolen i ett högt altandäck kan hela konstruktionen vara bygglovpliktig.
Tänk på att du ansvarar för hur poolen sköts, till exempel när du ska byta vatten. En pool ska ha ordentliga säkerhetsanordningar som skyddar mot barnolycksfall. Bestämmelser om det finns både i bygglagstiftningen och i ordningslagen.

Häckar

  • Du ansvarar för att växtligheten på din tomt inte är till besvär för omgivningen.
  • Tänk på att dina träd och buskar inte ska skymma sikten eller på något annat sätt försämra trafikmiljön. Du ska kunna gå och cykla utan att få grenar i ansiktet. Du ska ha god sikt i gatukorsningar och kunna se skyltar. Hur ser det ut runt din tomt? Skisserna visar några enkla regler.  

Läs mer om träd och häckar