Bygglovsfritt

I de flesta fall får man bygga friggebodar och plank samt skärmtak över uteplats eller entré utan att söka bygglov om man bor i ett en- eller tvåbostadshus. Läs även under fliken "Attefallsbyggnationer".

Om man bor på landsbygden får man dessutom oftast bygga till huset och bygga eller bygga till en komplementbyggnad bygglovsfritt, upp till 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea dock max 33 kvm. Men det finns undantag och de beror i de flesta fall på hur nära tomtgränsen man vill bygga.

Mer information finns i Bygglovsguiden

(Länkarna i texten nedan går till Bygglovsguiden).
I anslutning till en- eller tvåbostadshus får man utan bygglov förse uteplatser med en murlänk till annan webbplats eller ett planklänk till annan webbplats som inte är högre än 1,8 meter. Muren eller planket får byggas inom 3,6 meter från huset men inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Man får också ordna ett skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré om taket/taken inte är större än sammanlagt 15 m2. Ett skärmtak får inte heller sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

I bostadshusets omedelbara närhet får man sätta upp en fristående komplementbyggnad som tillsammans med tidigare uppförda inte får ha större sammanlagd byggnadsarea än högst 15,0 m2 (friggebodarlänk till annan webbplats). Den största höjden från mark till taknock får vara 3,0 meter. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Det krävs dock tillstånd enligt miljöbalken för friggebodar inom strandskyddsområdelänk till annan webbplats.

De grannar som berörs kan medge att mur/plank, skärmtak och friggebodar placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Det är lämpligt att ha ett skriftligt medgivande från grannarna i så fall.

Alla de ovan nämnda bygglovsfria åtgärderna får göras oavsett vad som anges i detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det innebär t.ex. att en friggebod eller ett skärmtak får placeras på "punktprickad mark" (mark som enligt planbestämmelse inte får bebyggas) och att i den i planen angivna största tillåtna byggnadsarean härvidlag får överskridas.