Plan- och bygglovtaxa

För handläggningen av bygglov, rivningslov, marklov, anmälningspliktiga åtgärder, villkorsbesked,förhandsbesked med mera debiteras du som söker (byggherren) enligt gällande taxa.

Avgiften varierar beroende på vad och vart du ska bygga. Hur stort du bygger, om det är inom eller utanför detaljplan, om byggnationen innebär en avvikelse och, hur många sakägare som måste höras av kommunen är några av faktorerna som styr vilken avgift det blir med mera. Därför kan vi inte här kan ange några exakta kostnader.

En avgift tas även ut för det arbete som har lagts ner om ditt ärende avslås, avskrivs eller du själv återkallar det. Bygglov i Härnösands kommun debiteras enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Taxan är anpassad till SFS 2010:900 Plan och Bygglagen. Vid areaberäkning gäller mätreglerna enligt svensk standard (SS 02 10 54). Alla berörda areor anges i bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA).

Kostnadsexempel

Vad kostar ett bygglov? Här har vi samlat några exempel på vad vanliga byggnationer kan kosta. Avgiften förutsätter att det är normala bygglovsärenden som stämmer överens med den gällande detaljplanen för området. Avgiften ökar när det tillkommer t.ex. förfrågningar till grannar eller andra berörda.

Om man ska ha enskilt avlopp krävs ett tillstånd och det tillkommer en kostnad för prövning av detta. Krävs en strandskyddsdispens kostar det 4532 kr (kompletteringsåtgärder) eller 6592 kr (enbostadshus och fritidshus).

Dessa avgifter gäller 2016

Villa eller fritidshus 140 m2
Bygglovavgiften för nybyggnation av en villa inklusive garage, 140 m2 är ca 18 800 kr.

Villa eller fritidshus 80 m2
Bygglovavgiften för nybyggnation av ett fritidshus på 80 m2 är ca 14 200 kr.

Garage upp till 50 m2
Bygglovavgiften för nybyggnation av ett garage på 40 m2 är ca 3000 kr.

Garage över 50 m2
Bygglovavgiften för nybyggnation av ett garage över 50 m2 är ca 6000 kr.

Glasveranda
Bygglovavgiften för en glasveranda eller inglasning av uterum/uteplats på t.ex. 25 m2 är ca  3000 kr.

Braskamin
En anmälan ska göras till Samhällsförvaltningen och kostar 1112 kr.

Förhandsbesked
Ett beslut om förhandsbesked kostar vanligtvis mellan 6600- 10100 kr.

Anmälan av så kallade Attefallsbyggnad
Ett startbesked krävs alltid för dessa bygglovbefriade åtgärder, kostar vanligtvis mellan 1200-3500 kr.

Här hittar du taxan i sin helhet.PDF (pdf, 1015.7 kB)