Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Syftet med krav på funktionskontroll av ventilationssystem är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader.

Det finns både lagar, föreskrifter och en hel del allmänna råd om hur ventilationen ska fungera, vilken luftkvaliteten vi ska ha och hur man ska kontrollera att allt är som det ska. Vilka regler som gäller beror bland annat på när byggnaden byggdes och vad den används till.

Vem behöver göra en OVK och hur ofta?

Funktionskontroll ska utföras vid nybyggnad, efter större ombyggnader och därefter återkommande besiktning i intervaller på 3 år eller 6 år beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.

Illustration av luftflödet i ett hus

Bildkälla Mittbygge.

En- och tvåbostadshus (även rad och kedjehus) är undantagna från kravet på återkommande besiktning.

Vid nyinstallation eller väsentlig ändring av ventilationen ska även en bygganmälan göras.

Vem ansvarar för att OVK blir gjord?

Byggnadsägaren ansvarar alltid, oavsett vem som nyttjar byggnaden, för att en OVK blir utförd. Påtalade brister ska åtgärdas inom sex månader från besiktningsdatum.

Hur går en kontroll till?

Vid återkommande besiktningar kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.

Besiktning ska göras av en godkänd besiktningsman. Certifierade funktionskontrollanter finns att hitta på Boverkets hemsida.

Efter utförd OVK besiktning upprättar besiktningsmannen ett intyg som ska sättas upp på en väl synlig plats i byggnaden (byggnadsägarens ansvar). Protokollet som upprättats under OVK besiktningen skickas dels till fastighetens ägare och dels till Samhällsförvaltningen som är tillsynsmyndighet och kan ge föreläggande om inte kontroller utförs som de ska.

Vid frågor om OVK, kontakta
Dick van Asperen
Telefon: 0611 - 34 87 41
dick.van.asperen@harnosand.se

OVK-protokoll skickas till
Härnösands kommun
Samhällsförvaltningen Brunnshusgatan 4
871 80 Härnösand
eller via e-post till bygglovladan@harnosand.se

Övrig information från Boverket