Tillsyn av strandskydd

För att fortsättningsvis ha kvar alla våra vackra stränder med viktiga livsmiljöer för våra växter och djur och för att alla ska kunna använda stränderna, kontrollerar kommunen att alla följer strandskyddsreglerna. Det kallas för tillsyn.

Kommunen har huvudansvaret för den operativa tillsynen av strandskyddet. Länsstyrelsen har endast tillsynen för åtgärder som dispensprövas av länsstyrelsen som ofta handlar om t ex större vägar och järnvägar.

Misstänkt brott mot strandskyddsbestämmelserna
När kommunen får vetskap om misstänkt brott mot strandskyddsbestämmelserna har kommunen en skyldighet att agera. Det första steget är att konstatera att åtgärden är gjord, vilket bör göras så snart kommunen fått kännedom om överträdelsen. Ofta gör kommunen ett besök på platsen. Efter platsbesöket kontaktas fastighetsägaren/verksamhetsutövaren om åtgärderna misstänks strida mot bestämmelserna.

Anmälan om misstänkt brott
Kommunen är skyldig enligt miljöbalken att anmäla misstänkt brott till polismyndigheten. Ärendet avgörs sedan hos domstolen om den utförda åtgärden är brottslig.

Strandskyddsdispens i efterhand
Dispens kan sökas i efterhand. Men ofta medger reglerna inte det. Om kommunen avslår dispens, tas beslut om rättelse av samhällsnämnden.

Föreläggande om rättelse
Kommunen beslutar om föreläggande om rättelse. Det innebär ett beslut om vad som ska rättas till. Om rättelsen inte utförs enligt kommunens beslut kan ett vite tas ut.