Avlopp

Vatten som rinner ner i avloppet i en vask

Förorenat vatten kallar vi avloppsvatten. Avloppsvatten delas in i till exempel spillvatten eller dagvatten, läs mer här till vänster. Spillvatten leds till ett avloppsreningsverk där det renas.

Bor du på landsbygden renas normalt ditt avloppsvatten genom egen privat reningsanläggning eller gemensamhetsanläggning med närboende.