Gator och vägar

Inom kommunen finns ett stort antal vägar av skiftande standard och utseende. De allra största, de med vägnummer och mycket trafik ansvarar Trafikverket för.
De vägar som ligger i tätorterna är oftast kommunen väghållare för.

I Härnösands kommun finns 11 mil gator för vilka kommunen ansvarar. Merparten av dessa är asfalterade och har trottoar eller separata gång och cykelbanor.
GC-vägnätet omfattar ca 21 km och det finns ett politisk mål om att utöka GC-vägnätet varje år.

Kommunen har också drift och underhållsansvar för ungefär 20 stycken enskilda vägar, där stadsbidraget på 60 % av kostnaden för driften tillfaller kommunen, och resterande 40 % är ett kommunalt bidrag.

Resterande delar av vägnätet - vilket är större delen av vägnätet - är enskilt, med enskilda fastighetsägare eller föreningar som sköter drift och underhåll.