Gång och cykelvägar

En cyklist

I Härnösand tar du dig fram enklast med hjälp av cykel, det är nära till det mesta.

Trygga vägar för både fotgängare och cyklister är ett prioriterat mål i kommunens arbete för trafiksäkerhet. Vi tar särskild hänsyn till barn, äldre och funktionshindrade där extra fokus ligger i områdena kring skolorna.

Kommunen har sedan flera år ett mål om att utöka antalet meter cykelväg med minst 300 meter varje år, ett mål som kommunen uppnått med råge de senaste åren. I den nya översiktsplanen finns inriktningsmål där all planering ska utgå i från att i första hand planera för cykeltrafik, och sedan övriga trafikslag.

Genom separerade gång och cykelvägar kan trafiksäkerheten öka. Målet är att man som oskyddad trafikant ska kunna ta sig fram snabbt och säkert på kommunens gator.

Med utbyggnaden av gång och cykelvägar, hoppas vi att fler välja cykeln framför bilen!