Namnsättning av gator

Namnsättning av gator, allmänna platser och allmänna byggnader är sedan gammalt en kommunal arbetsuppgift.
Inriktningen i detta arbete är att tillämpa god ortnamnssed och bidra till att namnsättningen både tar vara på stadens historia samt speglar dagens verklighet. Det är numera vanligt att välja ett tema som vi följer i varje område.

Ortnamnen skyddade i lag

Sedan 1 juli 2000 ingår en paragraf om ortnamn i Lagen om kulturminnen. Paragrafen betyder att "god ortnamnssed" ska iakttas vid statlig och kommunal ortnamnsverksamhet. Detta innebär bland annat att man inte får ändra hävdvunna ortnamn utan starka skäl.

Memorialnamngivning använder vi restriktivt. Personer eller grupper ska också haft en stor och betydande påverkan för Härnösand för att bli aktuella för namngivning.

Skyltar

Inom tätbebyggt område där kommunen är väghållare ansvarar vi för att sätta upp vita skyltar med gatornas namn för att det ska bli lättare att hitta till olika adresser.

På landsbygden är det du som fastighetsägare som sätter upp och bekostar adresskyltar. Du kan få hjälp med beställningen av skyltar från kommunens gatuentreprenör.
Adresskyltar är att betrakta som vägmärken och man behöver därför inte bygglov för att sätta upp en sådan skylt.