Namnsättning av gator

Namnsättning av gator, allmänna platser och allmänna byggnader är sedan gammalt en kommunal arbetsuppgift. I Härnösand är det Samhällsförvaltningen som behandlar den här typen av frågor, vissa behandlas i namnberedningen och beslut tas i Samhällsnämnden.

Inriktningen i detta arbete är att tillämpa god ortnamnssed och på så sätt bidra till att Härnösand genom namnsättningen dels tar vara på stadens historia samt speglar dagens verklighet. Det är också vanligt att välja ett tema som vi följer i varje område.

Ortnamnen skyddade i lag

Sedan 1 juli 2000 ingår en paragraf om ortnamn i Lagen om kulturminnen. Paragrafen stadgar att "god ortnamnssed" ska iakttas vid statlig och kommunal ortnamnsverksamhet. Detta innebär bland annat att man inte får ändra hävdvunna ortnamn utan starka skäl.

Memorialnamngivning använder vi restriktivt. Personer eller grupper ska ha haft en stor och betydande påverkan för Härnösand och kan endast bli aktuella för namngivning av gator, allmänna platser och torg tidigast fem år efter sin bortgång.

Skyltar

Inom tätbebyggt område där kommunen är väghållare ansvarar vi för att sätta upp vita skyltar med gatornas namn för att det ska bli lättare att hitta till olika adresser.
Det underlättar också för trafikanter att få en överblick över när högerregel och utfartsregel är tillämpligt i olika korsningar.

På landsbygden är det du som fastighetsägare som sätter upp och bekostar vita adresskyltar. Du kan få hjälp med beställningen av skyltar från kommunens gatuentreprenör. Adresskyltar är att betrakta som vägmärken och man behöver därför inte bygglov för att sätta upp en sådan skylt.