Snöhögar och snövallar

Snöhögar

När snön plogas bort från gatorna så läggs de i snöhögar. I regel får dessa inte ligga närmare en korsning än 10 meter, och de får inte heller skymma sikten för trafiken.
I praktiken är detta svårt att uppnå, särskilt på Nybrogatan, eftersom det inte finns några lämpliga ställen att lägga snön på. Inom två dagar ska snöhögarna tas bort. Här är Nybrogatan prioriterad på grund av den höga trafikgenomfarten. Om det kommer mycket snö på kort tid har snöröjarna inte möjlighet att helt ta bort snöhögarna inom två dagar, utan det kan ta några dagar extra.

Härnösands kommun har inte tillstånd att ”dumpa” snön i havet. Detta innebär att all snö, även den från Nybrogatan, måste forslas via lastbilar till någon av de kommunala snötipparna på Kattastrand, Lövudden eller Djuphamnen.

Snövallar

Gårdsinfarter öppnas normalt inte vid plogning. När gatorna breddas eller hyvlas öppnas däremot alla infarter upp efterhand.

Enligt en dom i regeringsrätten, RÅ Notis 1962 1:51, saknas laglig grund för kommunen att ålägga fastighetsägarna att skotta bort snövallar som bildats vid plogning. Kommunen har alltså, enligt domen, en skyldighet att forsla bort eller bryta igenom snövallar som plogats upp på fastighetsägarnas infarter. Kommunen har samtidigt rätt att prioritera drift- och underhållsåtgärderna med hänsyn till behov och tillgängliga resurser.

Härnösands kommun har satt låg prioritet på öppnandet av infarter efter vanlig snöröjning. Högsta prioritet är framkomlighet och trafiksäkerhet på gator och vägar. Det innebär att bussgatorna ska vara framkomliga, att skolbarnen ska kunna ta sig säkert till skolan och att trafikfarliga snöhögar och vallar tas undan. Med hänsyn till de resurser som finns innebär det att gårdsinfarterna i princip inte röjs innan det är dags att bredda eller hyvla vägen.

Den fastighetsägare som inte kan vänta på det får alltså räkna med att snöröja sin infart själv.