Containrar

Uppställda containrar medför ofta framkomlighetsproblem för trafikanter. Dessutom utgör containrarna ett fult inslag i stadsbilden, en brandsäkerhetsrisk och en uppenbar risk för nedskräpning och skadegörelse.  

Sökanden ska kontinuerligt städa den upplåtna ytan samt att den sökande betalar för eventuell försvårade gatu- och parkrenhållning.  

Vissa uppställningar är bygglovpliktiga och där omgivningen så kräver ska containern omgärdas av  plank eller liknande.