Nedtagning av träd

Stadsparken

Ingen privatperson eller företag har rätt att ta ned träd på kommunens mark. Av ansvars- och säkerhetsskäl sköter kommunens personal allt sådant arbete, om inte ett avtal har tecknats.

Skötsel av träd i park- och naturmark ingår i avtalet med kommunens parkentreprenör, för närvarande Svensk Markservice AB.

Om det finns skadade eller sjuka träd på kommunens mark så kommer parkentreprenör att beskära dessa. Om beskärning inte räcker så tas träden ned så snart det är möjligt. Friska träd tas ned endast i undantagsfall.

Inom parkmark

Ser du ett skadat träd i en park som behöver beskäras eller tas ner, vänligen kontakta Svensk Markservice AB på telefonnummer 0611- 826 51.

Inom naturmark

Träd som står på naturmark röjs och gallras enligt årets planering. Har du frågor om vår planering eller information om skadade eller fallna träd, vänligen kontakta Svensk Markservice AB på telefonnummer 0611- 826 51

I skogen

Skogen planerar och avverkar vi enligt en skogsbruksplan. Vid frågor kontakta Mathias Rönnqvist, telefon: 0611 - 34 81 23.