Älandsån

Älandsån är ett skyddsvärt vattendrag med höga naturvärden. Bedömningen grundar sig främst på förekomsten av reproducerande flodpärlmussla och havsvandrande öring. Övriga arter som förekommer är stensimpa, flodnejonöga, elritsa, abborre, gädda och lake.

Vid en inventering av Länsstyrelsen påträffades en del vandringshinder. Ambitionen är att ta bort  vandringshindren. Åtgärderna är mycket kostsamma och därmed beroende av statsbidrag.

Genom att vandringshinder tas bort skapas nya lekområden för havsöringen och annan fisk längs med hela vattendraget. I och med att öringen kan vandra högre upp i vattendraget, genererar det en högre överlevnadschans för den hotade flodpärlmusslan som är beroende av öringen.

Bilderna föreställer restaureringsarbete som gjordes i Älandsån vid kvarnen under år 2012. 

Älandsån vid kvarnen

Innan restaurering.

Älandsån vid kvarnen

Efter restaurering.