Sanering på Lövudden

Inom det område som idag används som rekreationsområde har det legat ett sågverk som var i drift mellan åren 1903 till 1950. Under 2014 gjordes en undersökning som visade att en stor del av naturområdet sannolikt är förorenat.

Hösten 2014 utfördes en akutsanering av ett begränsat område där höga halter av bland annat arsenik var identifierade. Våren 2015 avverkades en stor del av träden i området som en förberedelse inför de provtagningar som genomfördes i maj.

Karta över Lövudden

Gångvägen som är rödmarkerad är avstängd. Gående hänvisas istället till Lövuddsvägen som är markerad med gult.

Cirkla 300 provgropar har grävts för att undersöka föroreningarnas utbredning och egenskaper. Utredningen kommer att vara underlag till fortsatt analys och ge information om omfattning och val av metoder vid saneringen. Saneringen planeras starta hösten 2015.

Under tiden som arbetet pågår kommer delar av gångstigen att stängas av och gående hänvisas till Lövuddsvägen. All transport kommer att ske via den tillfälliga väg som byggdes 2014.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta
Hanna Viklund på samhällsförvaltningen, 0611-348117.