Dispens från gällande föreskrifter för avfallshantering

En man lägger sorterat avfall i sin tunna

Huvudregeln i miljöbalken är att hushållsavfall ska transporteras bort genom kommunens försorg.

Om man av någon anledning vill frångå Härnösands kommuns avfallsföreskrifter, så måste man ansöka om dispens. Ansökan ska skickas till Samhällsnämnden i Härnösands kommun. Blanketterna finns under rubriken relaterade länkar till höger.

Samhällsnämnden tar enligt gällande taxa ut en avgift för sin handläggning, se nedan. Observera att en avgift tas ut för kommunens handläggning även vid avslag.

Nedan beskrivs de vanligast förekommande dispensansökningarna:

Gemensam avfallsbehållare

Det finns möjlighet att ansöka om att dela avfallskärl med en granne eller närliggande fastighet. En förutsättning är att avfallet inte överskrider fyllnadsgrad och vikt.

Fastigheter med fritidshusabonnemang får dela sopkärl om följande kriterier är uppfyllda:
- Fastigheterna ska angränsa till varandra.
- Fastigheterna ska inte ingå i en redan befintlig kollektivlösning med befintligt angiven plats för avfallskärl.

Dispens medges tillsvidare.

Kostnad för handläggning: 424 kr

Ansökan om gemensam avfallsbehållarePDF (pdf, 662 kB)

Hemkompostering av matavfall

Den som har en kompost kan själv ta hand om komposterbart matavfall.

Villkor för kompostering av köksavfall är:

  • Kompostbehållaren ska vara konstruerad så att råttor och fåglar förhindras att komma in i komposten, det vill säga springor och maskor för lufttillförsel får inte vara större än 5-6 mm. Behållaren ska ha ett lock.
  • Komposten ska skötas så att olägenheter ej uppstår, exempelvis luktproblem eller problem med flugor.
  • Kompostbehållaren ska placeras på tomten så att inga olägenheter uppstår för grannar.
  • Kompostbehållaren ska ha tillräcklig volym.

Dispens medges tillsvidare.

Kostnad för handläggning: 424 kr.

Anmälan om kompostering av matavfallPDF (pdf, 595.2 kB)

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Om din fastighet kommer stå oanvänd en längre tid kan du ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Din fastighet måste då stå helt oanvänd i minst fyra månader för permanentboende och en hel hämtningssäsong för fritidshus. Kom ihåg att ansökan måste göras i god tid innan planerat uppehåll. För fritidshus ska ansökan vara inne senast den 31 mars före aktuell hämtningssäsong. Observera också att ett beviljat uppehåll fortfarande innebär att en grundavgift ska betalas till renhållaren. Kontakta HEMAB för mer information om detta.

Dispens för fritidshus kan medges för en till två säsonger.

Kostnad för handläggning: 424 kronor

Ansökan om uppehåll i hämtningPDF (pdf, 607.8 kB)

Hämtning av hushållsavfall vid vartannat tillfälle

Om du källsorterar och inte slänger så mycket hushållsavfall i kärlet kan du ansöka om hämtning vid vartannat tillfälle.  En förutsättning är att du komposterar allt ditt matavfall. Komposten ska vara skadedjursäker och måste anmälas till kommunen. Förlängt hämtningsintervall avser inte flerfackskärl. Förlängt hämtningsintervall avser inte flerfackskärl.

Dispens medges för högst sex år i taget.

Kostnad för handläggning: 849 kronor.

Ansökan om 4-veckors hämtningsintervallPDF (pdf, 705.1 kB)

Torra toalettlösningar/Eget omhändertagande av latrin/kompostering
Det finns flera olika varianter av torrtoaletter. Några av dessa är förmultningstoaletter, förmultningstoaletter med urinseparering samt förbränningstoaletter.

Näringsämnen kan bättre tillvaratas som är gynnsamt för komposteringsprocessen.

Tillstånd krävs för torra toalettlösningar och latrinkomposter.

En latrinkompost ska bestå av minst två behållare som används växelvis. Då en behållare fyllts till 2/3 avbryts tillförseln av latrin och torvströ, och komposten får stå orörd i minst sex månader och eftermogna så att smittämnen får tid att brytas ned.

Komposten ska vara av tåligt material, ha tät botten, regntätt lock och vara utformad så att skadedjur inte kan ta sig in. Dessutom ska komposten vara ventilerad (ventilationen förses med insektsnät). Komposten ska placeras ovan mark på egen tomt, inte i direkt solljus. Tänk på att den ska placeras lätt åtkomligt inom lämpligt avstånd från toalettutrymmet, och inte närmre tomtgräns än 4,5 meter.

Spridning av av komposterad latrin får bara ske på den egna tomten. Notera att det inte är tillåtet att gräva ner latrinen utan föregående kompostering.

Lämna inte din latrin i påsar eller annat till renhållaren. Tänk på miljön och framför allt arbetsmiljön för de som måste ta hand om ert avfall.

Dispens medges tills vidare.

Kostnad för handläggning: 849 kr.

Ansökan om tillstånd av förbränningstoa latrinkompost mulltoaPDF (pdf, 725.5 kB)

Faktablad "Eget omhändertagande av latrin och urin"PDF (pdf, 194.4 kB)