Enskilt avlopp i 8 steg

1. Välj plats för avloppet

Läs mer på hemsidan avloppsguiden
Var ska avloppsanläggningen ligga?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2. Kontakta Samhällsförvaltningen

Samråd om placering och provgropar. Det ställs olika krav på avloppsrening beroende på var anläggningen ska ligga.

I känsliga områden  t.ex. intill vissa sjöar, havsvikar, badplatser, tätbebyggda områden ställs högre reningskrav. Inom dessa känsliga områden gäller hög skyddsnivå och för övriga områden gäller normal skyddsnivå .

Om avloppsguiden

Avloppsguiden är en nationell kunskapsbank om enskilda avlopp med information riktad till fastighetsägare, kommunala tjänstemän, entreprenörer och intresserad allmänhet.

Läs mer på hemsidan avloppsguiden
Avloppstekniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bedömning av normal respektive hög skyddsnivå för enskilda avloppPDF (pdf, 610.4 kB)

3. Ta hjälp av konsult

Ta hjälp av konsult för rätt dimensionering, lokalisering och typ av anläggning.

Geohjälp
Maria Åström
Glömsta 112,
860 40 INDAL
Telefon: 070 – 66 73 949

Ramböll
Calle Modin
Norra Kajen 1
856 33 SUNDSVALL
Telefon: 060 – 66 36 00

Structor Norr AB
Joakim Ahlström
Strandgatan 2, Box 267
851 04 SUNDSVALL
Telefon: 060 – 16 95 80

Teamab VVS-konsult AB
Anders Nyberg, Bertil Olsson
Nytorget 2, 852 32 SUNDSVALL
Telefon: 060 – 61 80 20

Tyréns
Per-Olof Sjödin
Skolhusallén 9
Box 28
851 02 SUNDSVALL
Telefon: 060 - 789 39 20

4. Gör provgrop och ta jordprov

Läs mer på hemsidan avloppsguiden
Provgroplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Laboratorier som gör jordprov och siktanalyser

Tyréns AB
Skolhusallén 9
Box 28
851 02 Sundsvall
Telefon: 010-452 20 00

Lemminkäinen Sverige AB
Norra vägen 22
856 50 Sundsvall
Telefon: 060-10 15 04

NCC roads AB Råsta (Norra vägen)
856 50 Sundsvall Telefon: 060 - 10 26 96

5. Lämna in ansökan och teknisk beskrivning

Du ska söka tillstånd för nytt avlopp eller anmäla om du ska ändra ditt gamla. Fyll i ansökan/anmälan och de blanketter som är aktuella för din avloppslösning och skicka in till Samhällsförvaltningen. Blanketter, Miljö och hälsa

6. Invänta beslut

Om du börjar bygga din avloppsanläggning innan du har fått ett godkännande från samhällsförvaltningen kan du få betala en miljösanktionsavgift.

7. Bygga, dokumentera och slutredovisa

Vid anläggandet av avloppet ska du dokumentera med foto.
Fyll i blanketten Slutredovisning av avloppsanläggning.PDF (pdf, 128.1 kB) På den intygar du att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från Samhällsförvaltningen. Bilderna från byggprocessen ska du skicka tillsammans med slutredovisningen till Samhällsförvaltningen.

8. Avgifter för tillstånd eller anmälan

En tid efter att du fått beslut från Samhällsförvaltningen angående din avloppsanläggning får du en faktura enligt nedanstående taxa.   

Avgifter för tillstånd eller anmälan

Taxa För att täcka våra kostnader i samband med anmälan/ansökan av enskilt avlopp tas avgift ut. Kommunfullmäktige har genom beslut 2008-12-15, § 178, fastställt taxan enligt följande:

Tillstånd

1. Vattentoalett till sluten tank, 3 396 kr.
2. Vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten, 6 792 kr.
3. Ansluta WC till befintlig anläggning, 3 396 kr.
4. Gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 2 - 5 enfamiljshus, 6 792 kr.
5. Inrättande av avloppsanordning där geo-/hydrologisk utredning utgör underlag för bedömning, halv avgift. 

Anmälan
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 5 094 kr.
2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 4 245 kr.