Radioaktivt cesium i livsmedel

Härnösands kommun erbjuder inte längre kostnadsfri cesiummätning av viltkött, fisk, bär, svamp m.m. Den som vill lämna in cesiumprover får vända sig till ett analysföretag och själv stå för analyskostnaden. Exempel på ackrediterade analysföretag som utför cesiumanalyser är SYNLAB och Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB. SWEDAClänk till annan webbplats har en aktuell förteckning över ackrediterade analysföretag på sin hemsida.

Samhällsförvaltningen har sedan Tjernobylolyckan i april 1986 mätt den radioaktiva isotopen cesium-137 i bland annat livsmedel. Radioaktivt cesium hamnade i våra marker och vattendrag, och därmed i livsmedel. Nedfallet var mycket ojämnt fördelat. Under de första åren undersöktes innehållet av flera radioaktiva ämnen i livsmedel från jord och skog. Förhöjda halter av radioaktiva ämnen hittades främst i insjöfisk, vilda bär och svamp och i kött av ren, älg, rådjur och får. Idag är det bara cesium-137 som fortfarande kan ha betydelse ur hälso- och miljösynpunkt.

Hälsoriskerna från cesium-137 blir allt mindre för dig som äter viltkött, bär eller svamp från Härnösands kommun. I dag är halten radioaktivt cesium låg i de flesta prover och ligger oftast väl under gränsvärdet. Mätningarna visar att antalet inlämnade prov och uppmätta värden varierar från år till år men den långsiktiga trenden är att cesiumhalterna i inlämnade prover sjunker.

Medelhalten av cesium-137 i älgkött har halverats sedan mätningarna startade efter Tjernobylolyckan 1986. Prov överstigande gränsvärdet hittas numera sällan i älgkött. För svamp är minskningen av cesium-137 ännu större men där är antalet prover färre och variationen större vilket ger ett osäkrare resultat. För lingon och blåbär ligger analyserna under 500 becquerel per kilogram (Bq/kg) sedan 1997. Endast ett 30-tal prov har lämnats in de senaste 10 åren. Proverna av fisk är för få för att kunna säga något generellt om cesiumhalterna men enstaka prov överstigande gränsvärdet har lämnats in även under senare år.

Klicka på bilden så förstoras den!

Ett diagram som visar att mängden cesium-137 i älgkött har sjunkit. Klicka på bilden för att förstora den.

Diagrammet ovan visar antal cesiumprover på älgkött som tagits per år i Härnösands kommun, årligt medelvärde samt exponentiellt medelvärde för becquerel per kilo älgkött från cesium-137 för perioden 1986 – 2016.

Klicka på bilden så förstoras den!

Ett diagram som visar att mängden cesium-137 i svamp har sjunkit. Klicka på bilden för att förstora den.

Diagrammet ovan visar antal cesiumprover på svamp som tagits per år i Härnösands kommun, årligt medelvärde samt exponentiellt medelvärde för becquerel per kilo svamp från cesium-137 för perioden 1986 - 2016.

Gränsvärden

Efter Tjernobylolyckan fastställdes nationella gränsvärden för cesium-137 i livsmedel:

Dessa är:

  • 1 500 becquerel per kilo för kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter.
  • 300 becquerel per kilo för övriga livsmedel. 

Läs mer om om radioaktivitet, kostråd och stråldoser

Livsmedelsverketlänk till annan webbplats
Strålsäkerhetsmyndighetenlänk till annan webbplats