Köldmedier

Nya regler kring läckagekontroll och rapportering av köldmedia från 2015

Den 1 januari 2015 började EU-förordningen 517/2014 om fluorerande växthusgaser att gälla. Detta innebär förändringar i kraven på vilka utrustningar som ska läckagekontrolleras och hur ofta. Vissa utrustningar har fått nya krav och vissa omfattas inte längre av läckagekontroll.

Nya intervall för läckagekontroll

Intervallen för läckagekontroll ändras i och med införandet av den nya EU-förordningen. Dessa baseras numera på CO2e istället för på mängd köldmedia som tidigare. Omräkningen sker genom att man multiplicerar mängden gas (kg) med gasens GWP-faktor.

GWP-faktorn (Global Warming Potential) anger hur mycket ett kilo av en gas påverkar klimatet i förhållande till ett kilo koldioxid. De olika köldmediumen har olika GWP-faktorer.

Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med samma mängd koldioxid.

Gränserna på 3, 30 och 300 kg ersätts av 5, 50 och 500 ton CO2e där 5 ton medför läcksökning minst var tolfte månad, 50 ton minst var sjätte och 500 ton minst var tredje månad. System som innehåller mindre än 5 ton CO2e behöver inte läckagekontrolleras. Lagstiftningen lämnar inget utrymme för flexibla tolkningar vilket innebär att om kontrollintervallet är 12 månader måste kontrollen utföras inom den tiden (365 dagar) från senaste kontroll.

Rådfråga de som utför den periodiska kontrollen av er köldmedieutrustning om vad som gäller för er anläggning.

Hermetiskt slutna system

System som innehåller mindre än 3 kg köldmedia och system som är hermetiskt slutna (och är märkt i enlighet med detta) och innehåller mindre än 6 kg köldmedia omfattas inte av läckagekontroll till och med 31 december 2016. Från och med 1 januari 2017 ska även dessa system, om de faller inom gränsvärdena i den nya EU-förordningen, läckagekontrolleras.

System som är hermetiskt slutna (och är märkta som sådana) och innehåller mindre än 10 ton CO2e är undantagna från krav på läckagekontroll helt.

Läckagevarningssystem

Innehåller ett system 500 ton CO2e eller mer måste det utrustas med ett fast monterat läckagevarningssystem. När det finns ett läckagevarningssystem monterat får läckagekontrollsintervallet dubbleras.

Läckagevarningssystem ska finnas installeras på alla system innehållande 500 ton CO2e eller mer från och med den 1 januari 2017.

Vem får genomföra läckagekontrollen?

Läckagekontrollen ska utföras av ett certifierat företag och av certifierad person. Information om vem som är certifierad för att utföra läckagekontroller finns hos företaget INCERT som utfärdar certifikaten.

Årsrapportering

Uppfyller anläggningarna kravet på att lämna in årsrapport, ska denna lämnas in av operatör (verksamhetsutövare) senast den 31 mars året efter kalenderåret där läckagekontroll skett.

Privatpersoner

Även privatpersoner vars anläggningar uppfyller ovanstående gränsvärden för
läckagekontroll ska genomföra dessa. Precis som i övriga fall ska kontrollen
göras av person som är certifierad av INCERT. Uppfyller systemen kraven för
rapportering till tillsynsmyndighet ska även detta göras.

Installation eller konvertering

Innan installation eller konvertering sker av ett stationärt aggregat som innehåller 10 kg eller mer köldmedier ska operatören (verksamhetsutövaren) informera tillsynsmyndigheten om det. Informationen ska lämnas in i god tid.

Kasserade aggregat

Kasserade aggregat får inte säljas vidare utan klassas som farligt avfall och ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Kontakta renhållningsansvarig i din kommun för mer information om omhändertagandet.

Förbud mot användning av CFC

I Sverige råder förbud för yrkesmässig användning av CFC som köldmedium i kyl- och frysaggregat samt i värmepumpar och klimatanläggningar. CFC hör till den grupp ämnen som ofta kallas freoner.

Undantag gäller för äldre stationära enhetsaggregat som innehåller mindre än 900 gram köldmediefyllning. Enligt ett regeringsbeslut i november år 2004 får de fortsätta att användas "så länge anläggningen brukas på samma plats". Enhetsaggregat är fabrikstillverkade och installeras utan ingrepp i köldmediesystemet. Man kan säga att det är sådana aggregat som enkelt kan anslutas med en vanlig kontakt i väggen, till exempel ett vanligt kylskåp eller en frys.

Exempel på äldre enhetsaggregat som kan innehålla CFC är:

  • golvmodeller av luftkonditioneringar
  • arbetsbänkar med kylfunktion
  • dricksvattenkylare, glassmaskiner och avfuktare
  • vanliga kylskåp och frysar

Taxor och avgifter

Samhällsförvaltningen tar ut en avgift för prövning av tillstånd, anmälningar och kontroller.

Mer information

Naturvårdsverket - Läckagekontroll nya gränsvärdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverket - Vanliga frågor om f-gasförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaserPDF (pdf, 989 kB)

Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

INCERTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allt om f-gas!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster