Beslut och överklagan

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 följande:

att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten utmed södra Härnön, enligt bifogad karta och fastighetsförteckning,

att inom det utökade verksamhetsområdet tillämpa anslutningsavgift enligt vid var tid gällande VA-taxa i Härnösand med ett särtaxetillägg om 42 000 per fastighet, exklusive moms,

att inom det utökade område tillämpa vid var tid gällande VA-taxa för brukningsavgifter i Härnösand,

att godkänna upprättat avtal mellan Härnösands kommun och VA-huvudmannen Härnösands Energi & Miljö AB,

att från kommunen lämna ett årligt driftbidrag till VA-huvudmannen under 20 år för finansiering av VA-kollektivets ökade kapitalkostnader, enligt beräkningsgrund i bifogat avtal,

att bevilja Härnösands Energi & Miljö AB kommunal borgen för investeringen i dess helhet där borgenstaket fastställs vid ett kommande kommunfullmäktiges sammanträde samt redovisning av kostnaden för projektet, samt

att utbyggnaden av vatten- och spillvattennät i det utökade verksamhetsområdet ska vara slutfört senast 2018-12-31.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2014-06-16PDF (pdf, 102.3 kB)

Överklagan
Beslutet överklagades. Förvaltningsrätten avslog överklagandena i dom 2015-03-20.
Dom i förvaltningsrätten. Mål nr 2186-14PDF (pdf, 229.1 kB) 

Förvaltningsrättens beslut är överklagat till kammarrätten.
Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd, genom beslut daterat den 19 augusti 2015.PDF (pdf, 965.1 kB)

Beslutet har vunnit laga kraft.