Vattenvård

Klubbsjön på Härnön

Klubbsjön

Härnösands kommun ligger vid kusten och har många vattendrag och sjöar.

Samhällsförvaltningen är på olika sätt inblandad i frågor gällande till exempel skydd av dricksvatten, förhindra försurning och övergödning av vattendrag och att kontrollera vattenkvalitén på de kommunala strandbaden.

Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt har i december 2009 fastställt miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten i vattendistriktet. Vattenmyndigheten har bedömt förutsättningarna att uppnå god yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk potential i vattnen till 2015 eller 2021.

Samtliga sex grundvattenförekomster i Härnösands kommun bedöms ha god kvantitativ och kemisk status. Däremot uppvisar flera av våra 54 klassificerade sjöar och 70 vattendrag ej god ekologisk status. Det är av vikt att statusen i våra vatten inte försämras.

Härnösands kommun kommer aktivt, och i samråd med Länsstyrelsen, att arbeta utifrån den åtgärdsplan som fastställts av Vattenmyndigheten. Vi bevakar att miljökvalitetsnormerna följs i alla våra ärenden, både när vi hanterar planer och när vi bedriver tillsyn.