Ny gång- och cykeltunnel i Älandsbro

Rörbro som byggs under E4-genomfarten i Älandsbro.

I samband med ombyggnaden av E4 genom Älandsbro skapas en tryggare och trafiksäkrare passage för de oskyddade trafikanterna. Med en rörbro kommer gående och cyklister att kunna passera under E4.

Den gamla vägbron över järnvägen är riven och krönet planas ut. Åtgärden är en del i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på E4 genom Älandsbro. Parallellt med ombyggnaden av vägen förbättras tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister. En sammanhängande gång- och cykelväg med säkrare passager både över och under E4 byggs.

– Strax norr om den rivna vägbron, mellan Älandsbro och Ulvvik bygger vi en planskild passage för att öka säkerheten för gående- och cyklister. Med hjälp av en rörbro under E4 kan oskyddade trafikanter på ett tryggt sätt passera den trafikerade vägen, berättar Trafikverkets projektledare Torbjörn Nylander.

Innan den kan börja användas återstår en del arbete med att fylla igen rörbron och bygga upp vägkroppen för E4. Gående- och cyklister leds under tiden förbi arbetsområdet.

Hela projektet beräknas vara klart i oktober.