Ansökan om planbesked

Illustration: karta över ett detaljplansområde

Du ansöker om planbesked hos samhällsnämnden när du vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller ändring av en befintlig detaljplan.

För att underlätta kommunens hantering ska ansökan innehålla följande :

  •  Fastighetsbeteckning.
  • Kontaktuppgifter till sökanden.
  • Syftet med och omfattningen av  åtgärden.
  • Karta över området.

Samhällsförvaltningen bedömer om det är möjligt och lämpligt att genomföra förfrågan. Planbesked får du inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in om det inte är överenskommet om en annan tid. Samhällsnämnden beslutar om planarbetet kan påbörjas eller inte och du får svar på din ansökan genom att ett beslutsprotokoll skickas till dig. Ett positiv planbesked innebär ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att planarbetet kan påbörjas. Planbeskedet kan inte överklagas enligt plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap. 2§ punkt 2.

Vid ett positivt planbesked inleds planarbetet formellt med ett startmöte där kommunens handläggare och sökanden träffas för att lägga upp det fortsatta arbetet.

Kommunen tar ut en avgift för planbesked och för arbetet med detaljplanen enligt gällande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 2011. Avgiften baseras på  milliprisbasbeloppet (mPBB) och ändras därav varje år. Kostnaden beror på detaljplanens omfattning.

Skicka din ansökan till Härnösands kommun, samhällsförvaltningen,
871 70 Härnösand eller till byggarenden@harnosand.se

Hämta blanketten för ansökan om planbeskedPDF (pdf, 630.2 kB)