Ansökan om planbesked

Illustration: karta över ett detaljplansområde

Du ansöker om planbesked hos samhällsnämnden när du
vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller ändring av en befintlig
detaljplan.

För att underlätta kommunens hantering ska ansökan innehålla följande :

  •  Fastighetsbeteckning.
  • Kontaktuppgifter till sökanden.
  • Syftet med och omfattningen av  åtgärden.
  • Karta över området.

Samhällsförvaltningen bedömer om det är möjligt och
lämpligt att genomföra förfrågan. Planbesked får du inom fyra månader från den
dag då en komplett begäran kommit in om det inte är överenskommet om en annan
tid. Samhällsnämnden beslutar om planarbetet kan påbörjas eller inte och du får
svar på din ansökan genom att ett beslutsprotokoll skickas till dig. Ett
positiv planbesked innebär ingen garanti för att en detaljplan slutligen kommer
att antas. Beskedet bekräftar bara att planarbetet kan påbörjas. Planbeskedet
kan inte överklagas enligt plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap. 2§ punkt 2.

Vid ett positivt planbesked inleds planarbetet formellt med ett startmöte där kommunens handläggare och sökanden träffas för att lägga upp det fortsatta arbetet.

Kommunen tar ut en avgift för planbesked och för
arbetet med detaljplanen enligt gällande taxa, fastställd av kommunfullmäktige
2011. Avgiften baseras på milliprisbasbeloppet (mPBB) och ändras därav varje
år. Kostnaden beror på detaljplanens omfattning.

Skicka din ansökan till Härnösands kommun, samhällsförvaltningen, 871 70 Härnösand eller till samhallsforvaltningen@harnosand.se

Hämta blanketten för ansökan om planbeskedPDF (pdf, 26 kB)