Detaljplan steg för steg

Så här går det till när en detaljplan ska upprättas eller ändras

Den 1 januari 2015 förändrades processen för att ta fram en detaljplan. Intentionen med förändringarna är att planprocessen ska bli effektivare genom att fler planförslag ska kunna handläggas genom en enklare process, ett förfarande kallat standardförfarandet.

Standardförfarandet

Samråd - Underrättelse - Granskning - Granskningsutlåtande - Antagande - Laga kraft

Utökat förfarande

Kungörelse - Samråd - samrådsredogörelse - Underrättelse - Granskning - Granskningsutlåtande - Antagande - Laga kraft 

Planprocessen för detaljplaner mellan 2011- 2014. 

För detaljplaner som påbörjades mellan 2 maj 2011 och den 31 december 2014 gäller tidigare regler i plan- och bygglagen. Planärendena handläggs fortsättningsvis som normalt eller enkelt planförfarande.

Planprocessen illustrerad av en pil

Program

Utgångspunkterna och syftet med planen kan redovisas i ett program.

Samråd

Förslag till detaljplan arbetas fram. Synpunkter hämtas in från berörda privatpersoner samt från myndigheter. Efter samrådet ges möjlighet att omarbeta förslaget.

Granskning

Det reviderade planförslaget sänds ut för slutlig granskning. Här ges allmänhet och berörda en ny möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.  

Antagande

Samhällsnämnden eller Kommunfullmäktige antar planen.

Laga kraft

Om ingen har överklagat eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft. Det betyder att planen kan genomföras.

Arbetet med en detaljplan tar mellan 6 - 18 månader beroende på planens omfattning.