Miljökonsekvensbeskrivning

En lönn som håller på att slå ut

När kommunen påbörjar ett planuppdrag finns en skyldighet att bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på miljön.

Enligt miljöbalken ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för alla detaljplaner som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).