Områdesbestämmelser

En karta

Jämfört med detaljplan är områdesbestämmelser ett enklare sätt att reglera markanvändningen

Områdesbestämmelser måste ha stöd i översiktsplanen och kan antas för områden som inte omfattas av detaljplan.

Områdesbestämmelser skiljer sig från en detaljplan bland annat genom att varken byggnaders omfattning, byggnadshöjd eller våningstal kan regleras.