Taxor och avgifter

En hand med pengar

Om du ska ändra eller upprätta en ny detaljplan tar kommunen ut en avgift

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett förslag till plantaxa som Kommunfullmäktige i Härnösands kommun antog i maj 2011.

Vad kommer det att kosta?

Plankostnaden beror på hur omfattande detaljplanen är. I den totala kostnaden för en detaljplan ingår även kostnad för digital grundkarta och för planbesked samt för eventuella utredningar som bedöms vara nödvändiga.

Läs mer i faktabladet PlankostnadPDF (pdf, 123.1 kB)