Fördjupningar av och tillägg till översiktsplan

Klubbsjön

En översiktsplan kan ändras genom fördjupningar och tematiska tillägg. Fördjupningar kan göras för delar av kommunen där det finns behov av en ökad detaljeringsgrad t.ex. i tätort eller i områden där bebyggelsetrycket är stort.

Till översiktsplanen kan kommunen även göra tillägg som tar upp tematiska frågor av allmänt intresse och som inte har behandlats i översiktsplanen. Exempel på frågor som kan behandlas genom tillägg är vindkraft och områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.