Vindkraft

vindkraftsplanen

Tematiskt tillägg till ÖP 2011-2025

Det tematiska tillägget för vindkraft till översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 25 februari 2013. 

Kommunen har i planen identifierat sex områden som bedöms mest lämpliga för etablering av mindre eller större vindkraftsparker. Vindkraftsplanen anger även riktlinjer för vindkraftsetableringar, så som hänsynstagande till natur- och kulturvärden, riksintressen och avstånd till närboende. 

Inledningsvis fanns tio olika områden som var intressanta för vindkraftsetableringar  med gynnsamma vindförhållanden.

Efter behandling i samhällsnämnden och kommunstyrelsen återstod sex av de ursprungliga områdena, några av dessa med förändrad utsträckning. De områden som av olika skäl inte kom med i planen var Möckelsjöområdet, Hemsön, Vänta Litets Grund och Gåltjärn/Aspnäs.  

Bilagor

Tematiskt tillägg vindkraftPDF (pdf, 4.6 MB)

UtlåtandePDF (pdf, 530.4 kB)