Översiktsplan steg för steg

En gång per mandatperiod ska översiktsplanen ses över så att den är aktuell

Så här går det till att ta fram en översiktsplan:

Program

I inledningsskedet tas material fram med syfte att redovisa utgångspunkterna för planarbetet. Dialog och samråd förs med allmänhet och myndigheter.

Samråd

Förslag till översiktsplan arbetas fram. Under denna del ges den breda allmänheten och berörda remissinstanser möjlighet att påverka utformningen av planen. Kompletterande utredningar görs. Efter samrådet sker en omarbetning av planförslaget.

Utställning

Det reviderade planförslaget ställs ut i minst två månader. Här ges allmänhet och berörda en ny möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.  Planförslaget omarbetas därefter.

Antagande

Kommunfullmäktige antar planen. Alla kommunmedborgare har rätt att överklaga, dock begränsas överklagningsgrunderna till fel i den formella hanteringen och kan inte gälla innehållet i planen.

Laga kraft

Om ingen har överklagat eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft. Det betyder att planen kan genomföras.