Trafik och transporter


Trafiksäkerhet

Härnösands kommun arbetar på olika sätt med att förbättra trafiksäkerheten.
Det handlar dels om att utforma stadens gator och miljöer så säkert som möjligt genom fysiska åtgärder som t.ex vägbulor, cirkulationsplatser och 30-zoner vid skolor.
Vi bygger och planerar löpande för åtgärder på gång- och cykelvägnätet så att man som oskyddad trafikant ska kunna färdas snabbt och effektivt men samtidigt säkert.
 
Det handlar även om att du som fastighetsägare tar ditt ansvar då det gäller häckar och träd som hänger ut över gång- och vägbanor. Särskilt viktigt är detta i korsningar och i kurvor där sikten lätt blir skymd av allt för frodig växtlighet.