Tillgänglighet

Stora Torget

Människors möjlighet att delta i samhället påverkas av hur gator, torg och publika lokaler är utformade. Vi behöver kunna ta oss fram, komma in och ta del av utbud och service.

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.

En ökad tillgänglighet handlar om rätten att kunna röra sig fritt och kunna fungera i samhället även för de personer som har en funktionsnedsättning. Att förbättra tillgängligheten är ett av de viktigaste målen inom all planering i Härnösands kommun.

Tillgänglighetsplan för trafiknät inom Härnösands kommuns centrala delarPDF (pdf, 2.7 MB)

Vad menas med enkelt avhjälpta hinder ?
Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren.

I Boverkets arbete med planering och byggande har tillgänglighetsfrågorna en viktig roll.