Träd och häckar

Olämpligt placerad växtlighet eller staket, eller vildväxande växtlighet, kan dölja sikten för trafiken eller växa ut så pass långt över trottoarer att gående inte kan ta sig fram obehindrat. Detta innebär en trafikfara.

Växtlighet som lätt kan bli vildväxande är träd, buskar och häckar av olika de slag.

.Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att växtligheten på fastighet inte hindrar sikten i intilliggande vägkorsningar. Detta gäller både 3-vägs- och 4-vägskorsningar, samt korsningar mot gång- och cykelbanor. Även på tomter vid raksträckor ska växtligheten hållas inom den egna fastigheten.

Ansvaret för växtlighet på tomt regleras bland annat i jordabalken. Se gärna sidan med ”12 paragrafer att titta lite extra på”.

Du som fastighetsägare är alltid skyldig att följa dessa föreskrifter.

Härnösands kommun brukar dock efter påtalande om brister med gatuentreprenörens hjälp, dela ut information i brevlådan till berörd part. Bristerna ska åtgärdas så snart som möjligt.

Härnösands kommun använder Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer för hur växtligheten ska skötas för en trafiksäker miljö.

Hörntomt

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar.

Om din tomt ligger intill en gata (även om det är en trottoar mellan) ska dina växter inte vara högre än 80 cm i en så kallad sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Är det en cykelväg är kravet 5 meter åt vardera håll.

Utfart

Vid din utfart ska sikten vara fri minst 2,5 meter från gata, trottoar eller gång- och cykelväg.

Se till att växterna inte är högre än 80 cm inom sikttriangeln.

Framkomlighet

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata, trottoar eller gång- och cykelväg behöver du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är minst:

  • 2,5 meter över gångbana
  • 3,2 meter över cykelväg
  • 4,6 meter över körbana

Tänk på att snöröjningsfordonen ska kunna passera utan att skrapa i nedhäng­ande grenar.

Växtlighet från din tomt får inte breda ut sig i gaturummet. Gör den det hindras framkomligheten för gående, cyklister och bilar. Särskilt rörelsehindrade och synskadade kan få problem att ta sig fram då.

Skyltar och lampor ska synas

Växtligheten får inte dölja skyltar, vägmärken eller gatubelysning.

Att tänka på när du planterar

Du behöver inget bygglov för att plan­tera en häck, men tänk på grannsämjan och prata med grannen först. Innan du planterar bör du tänka på hur det kommer se ut när häcken/trädet vuxit klart. Växter brer ut sig olika mycket, så fundera på vilken sort som passar bäst till platsen och se till att plantera dem tillräckligt långt från gatan.

Stora buskar och träd bör planteras minst 2 meter innanför tomtgräns, så att de inte breder ut sig utanför din tomt när de växer. Häck- och buskplantor bör av samma skäl placeras minst 60 cm innan­för tomtgräns.